Typy ekosystemów

Zonalna struktura Mierzei implikuje pasmowy układ siedlisk przyrodniczych i ekosystemów. Stanowią one następujące typy ekosystemów (w nawiasach podano numer kodowy, jeśli jest to jednocześnie chronione siedlisko przyrodnicze w sieci Natura 2000):

1. ekosystemy nieleśne:

  • związane genetycznie z wybrzeżem moskim: nadmorskie plaże, wały nanosów materii organicznej zajęte przez kidzinę (1210), kompleks wydm białych (2110, 2120) oraz wydmy szare (*2130), wilgotne zagłębienia międzywydmowe (2190), strefa brzegowa Zalewu Wiślanego (1150), w tym szuwary nadzalewowe;
  • niezwiązane bezpośrednio z wybrzeżem morskim: zbiorniki eutroficzne (3150), ziołorośla (6430), łąki świeże użytkowane ekstensywnie (6510), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140).

2. ekosystemy leśne, najczęściej antropogeniczne lecz pomyślnie naturalizujące się:

  • typowo nadmorskie: bażynowe bory nadmorskie (2180-4) i kwaśne dąbrowy typu pomorskiego (2180-1),
  • śródlądowe, nie związane bezpośrednio z wybrzeżem: kwaśne buczyny (9110), olsy porzeczkowe, brzeziny bagienne (91D0-1)
  • pozostałe leśne zbiorowiska, zastępcze dla powyższych.

 

[Ostatnia aktualizacja: 2023-12-11, SN]

Grafika 1: Typy ekosystemów