2120 Nadmorskie wydmy białe

Nadmorskie wydmy białe występują  w części nadzatokowej Mierzei Wiślanej, w kompleksie przestrzennym z siedliskami 2110 (wydmami przednimi) i 2130 (wydmami szarymi), od których często bardzo trudno je jednoznacznie odgraniczyć. Wizualnie są to paraboliczne wały piasku o bardzo zmiennej wysokości i szerokości, wykształcone równolegle do linii brzegowej morza. Najczęściej widzimy je od strony plaży, na niewielką skalę (w okolicach Piasków) pojawiają się także wtórnie na zawietrznym stoku wału wydmowego w miejscach, gdzie z różnych przyczyn zanikła pokrywa roślinności wydmy szarej i dochodzi do miernie nasilonej deflacji. Stały ruch piasku, brak gleby i okresowy wpływ abrazji są bardzo charakterystycznymi cechami wydmy białej.

Roślinność wydm białych tworzy ten sam zespół roślinny, który tworzy murawę wydmy przednich (Elymo-Ammophiletum), lecz na wydmach białych jest on dużo bardziej zwarty i bogatszy w gatunki. Najczęściej spotykamy tu: groszek nadmorski (Lathyrus maritimus), jastrzębiec baldaszkowy w formie nadmorskiej (Hieracium umbellatum var. dunense) kostrzewę kosmatą (Festuca villosa), lepiężnik kutnerowaty (Petasites spurius), piaskownicę zwyczajną (Ammophila arenaria), rukwiel nadmorską (Cakile maritima), trzcinnikownicę bałtycką (xCalammophila baltica), turzycę piaskową (Carex arenaria), wydmuchrzycę piaskową (Leymus arenarius). Do najciekawszych i najrzadszych gatunków, jakie spotkamy w PKMW na wydmach białych należą: lnica wonna (Linaria odora), mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), turzyca loarska (Carex ligerica).

Zagrożeniem dla wydm białych jest nadmierne użytkowanie turystyczne, powodujące zadeptywanie, uruchamianie piasku i rozwiewanie wydm. Z presją turystyczną wiąże się również antropogeniczna eutrofizacja wydmy białej na zapleczu plaż, powodująca powszechne wkraczanie gatunków nitrofilnych. Obserwuje się także negatywny wpływ umacniania wydm przez instalację płotków faszynowych z niedostatecznie wysuszonych pędów wierzb (które w tych warunkach łatwo się ukorzeniają), wykładania karpin drzew lub celowego nasadzania m.in. wierzby wawrzynkowej (Salix daphnoides), wierzby ostrolistnej (Salix acutifolia) i róży pomarszczonej (Rosa rugosa), które skutecznie eliminują naturalną roślinność wydmową.

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-05 SN

Wydma biała w Piaskach
Wydmy białe w Przebrnie
Lnica wonna na wydmie białej
Trzcinnikownica bałtycka (naturalny mieszaniec piaskownicy zwyczajnej i trzcinnika piaskowego) na wydmie białej w Skowronkach
Płynne przejście siedliska 2110 (wydmy przedniej) w 2120 (wydmę białą)
Grafika 6: 2120 Nadmorskie wydmy białe