Zagrożenia

W Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana" zidentyfikowano szereg zagrożeń, które mogą ostatecznie doprowadzić do utraty walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

 

Najpoważniejszymi, istniejącymi presjami o zdecydowanie negatywnym charakterze, są:

1.) Wzrastająca presja turystyczna i jej efekty: wydeptywanie roślinności wydm i lasów, wjazd samochodami, motocyklami i quadami na tereny leśne i wydmowe, zaśmiecenie, płoszenie zwierząt;

2.) Nadmierny rozwój zainwestowania istniejących miejscowości, w szczególności budowa nowych obiektów bazy noclegowej (szczególnie w formie przeskalowanych rozmiarowo budynków), sezonowa zabudowa na plażach, agresywna kolorystyka nośników reklamowych, wzrost popularności wykorzystania mobilnej bazy noclegowej (kampery, przyczepy kempingowe, wykorzystanie samochodów dla noclegów);

3.) Pozostałości niestosowanych obecnie w Parku metod walki z aktywnością morza (gatunki obce ekologicznie i geograficznie na wydmach, presja fanerofitów) oraz działania w obrębie szuwarów nadzalewowych (wypalanie, fragmentacja szuwarów przez wędkarzy, intensyfikacja turystyki wodnej);

4.) Uszkodzenia terenu (często powodujące zmiany w uwodnieniu sąsiednich torfowisk i brzezin bagiennych!) i pokrywy roślinnej powstające na skutek nielegalnej działalności poszukiwaczy bursztynu i militariów;

5.) Zaśmiecenie pochodzące z lądu (pozbywanie się odpadów przez mieszkańców i "turystów") oraz z morza.

 

Najważniejsze zagrożenia potencjalne to:

1.) Plany zabudowy historycznego Polderu Przebrno oraz utrata łąk na jego obszarze;

2.) Realizacja koncepcji rozwoju w postaci centrów mieszkaniowo-turystyczno-usługowych z intensywną zabudową dużych obiektów kubaturowych, w tym obiektów bardzo wysokich.

 

[Ostatnia aktualizacja: 2023-06-01, SN]

Odkład piasku na plaży podczas budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję