Historia

 

Bal W. 2008. Nadmorskie kreacje Konsekwencje architektoniczne zawiązane z funkcją nadmorskiego wypoczynku. – Przestrzeń i Forma, R. t. 10, s. 133–144 .

Barton D. 1997. Dzieje kąpieliska i kurortu w Krynicy Morskiej. – Sztutowo.

Basiński A., Lipińska B., Medowski T. 1997. Budować na wsi. Zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego w regionie gdańskim. – Gdańsk, maszynopis.

Betlejewska Cz. 1996. Krynica Morska – dokumentacja historyczno-urbanistyczna. – Gdańsk.

Blomberg P. Fidler K. 2013. Podręcznik planowania krajobrazu z partycypacją społeczną. Projekt LIFEscape, Elbląg.

Bogdanowski J. 1986. Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska w studium do planu i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Studia i Materiały – Krajobrazy, z. 12 (24), Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa.

Brandstäter F. A. 1879. Land und Leute des Landkreises Danzig. – Danzig, ss. 232.

Chmielewski T. J., Myga-Piątek U., Solon J. 2015. Typologia aktualnych krajobrazów Polski. – Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377–408.

Długołęcki W. 1996. Mierzeja Wiślana od XIII do poł. XV w. (1454). – Gdańsk.

Dobers K. 1991. Ostseebad Kahlberg, Frishe Nehrung, Bade und Fisherleben von Pröbbernau bis Narmeln. – Munster.

Dorr A. 1914. Aus der Vergangenheit des Ostseebades Kahlberg. – Elbing.

Dziegieć E. 1991. Przemiany wsi rybackich pod wpływem rozwoju turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej. – Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica.

Gawryluk M., Barton D. 1996. Krynica Morska. Katalog Zabytków. – Elbląg.

Gawryluk M., Barton D. Zasoby kulturowe Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny. –[W:] Gerstmannowa E. (red.) Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego 7. – Gdańsk.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2013–2016. – Uchwała nr XX/250/13 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017–2020 na terenie Gminy Sztutowo. – Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2017 r.

Górka A. 2016. Krajobrazowy wymiar ruralistyki. – Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Jaszczak A. 2013.Cechy krajobrazu kulturowego aspekcie rozwoju przestrzeni rekreacyjnej oraz analiza przekształceń obszarów wiejskich na przykładzie wybranych regionów Polski i Niemiec. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział /kształtowania Środowiska i /rolnictwa Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Olsztyn.

Jesionowski B. Problematyka konserwatorska Mierzei Wiślanej. – WKZ Elbląg, mps

Kalka P., Ellwart J. 2017. Archeologiczne zabytki Pomorza. Województwo pomorskie. – Wyd. Region, Gdańsk.

Kerstan E. G. 1925. Die Geschichte des Landkreises Elbing. – Elbing.

Kistowski M., Lipińska B., Korwel-Lejkowska B. 2006. Walory, zagrożenia i propozycje ochrony zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego. – [W:] Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego.

Kłosiewicz S. i O. 2011. Przyroda w polskiej tradycji. – [W:] Sport i turystyka. – MUZA SA, Warszawa.

Kwaśniewska A. (red.) 2017. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog – część I, Katalog – część II, Monografia – część III. – Wyd. UG, Gdańsk: cz. I 1-832, Cz. II 1-635, cz. III 1-544.

Kot J., Norek I. 1996. Ekonomiczna wartość krajobrazu. – [W]: Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku, pr. zbiorowa, Studia i Materiały – Krajobrazu, zz. 13 (25). – Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa.

Krebs M. Ł. 2000. Działalność Siostry Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Krynicy. – Studia Warmińskie, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Braniewo.

Lipińska B. Analizy krajobrazowe kwestia przydatności w praktyce zarządzania przestrzenią. – [W:] Czasopismo Techniczne. Architektura, R. 104, z. 5-A, s. 221–223

Lipińska B. 2003. Parki krajobrazowe ograniczenie czy nie wykorzystane możliwości turystyki ponadregionalnej. – [W:] Materiały konferencyjne. Turystyka Wiejska jako Element Polityki Trwałego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Perspektywie Integracji z Unią Europejską. Gdańsk Lipce, 23–24 maja. – Gdańsk: Gosp. Pomoc. WODR 2003 s. 47–52.

Lipińska B. 2002. Kultura użytkowa przestrzeni problem degradacji wizualnej krajobrazu wsi. – [W:] Raszeja E. (red.) Obszary wiejskie. Problemy. Projekty. Wizje. Rural areas problems, projects, visions. – Poznań: Urz. Marsz. Woj. Wlkp., s. 45–55.

Liżewska I., Knercer W. (red.). 2003. Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania. – Olsztyn.

Mamuszka F. 1978. Elbląg i okolice, Informator krajoznawczy. – Gdańsk.

Mężyk J. 2017. Waloryzacja konserwatorska układu ruralistycznego Krynicy Morskiej wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Gdańsk.

Midura F. 2004. Społeczna opieka nad zabytkami na ziemiach polskich do 1918 roku. – Warszawa.

Muhl J. 1928. Studien zur westpreussischen Gütergeschichte. 3, Geschichte von Stutthof. – Danzig, s. 182.

Myga-Piątek U. 2007. Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. – [W]: Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Gdańsk – Warszawa.

Pankau F., Przewoźniak M. 1998. Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w planach ochrony parków krajobrazowych – [W:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego w Polsce. – Warszawa.

Perlbach M. 1882. Pommerellisches Urkundenbuch. – Danzig, s. 291.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. – Uchwała Nr 318/XXX.2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2021 – Uchwała Nr XLVII/311/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r.

Solon J., Chmielewski T. J., Myga-Piątek U. 2015. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia. – Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa.

Strategia Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014–2020. – Uchwała nr XXXVIII/375/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 października 2014 r.

Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015–2024. – Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 lutego 2016 r.

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015–2025. – Uchwała nr XVII/170/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020. – Uchwała nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Stawiarska-Kostarczyk K. 2006. Studium Uwarunkowań i Kierunków Ochrony Dziedzictwa Urbanistycznego w Krynicy Morskiej.

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. 1880-1914. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa.

Synak B., Sadkowski T., Lipińska B., Zembińska-Danilewicz K. (red.) 2007. Bogactwo kulturowe i przyrodnicze wsi pomorskiej. – Gdańsk.

Szarejko K. Jakość przestrzeni regionalnej polskiego pasa nadmorskiego. – [W:] Europa – Region – Turystyka: Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa, s. 172–181.

Tłoczek I. 1985. Dom mieszkalny na polskiej wsi. – Warszawa.

Wernichs E. ok. 1910. Kahlberg (Frische Nehrung), Ostseebad und Klimatischer Kurort. – Elbing.

Winands K. 2001. Domy w stylu szwajcarskim jako elementy architektury w uzdrowiskach. Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo. – Szczecin.

Zespół o sygnaturze 387, 454 w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku.

 

Strony internetowe:

https://dziennikpolski24.pl/ziemia-z-wody/ar/2301546

http://www.hadesklub.pl/legendy/jak-powstal-zalew-i-mierzeja-wislana/

https://www.historia-wyzynaelblaska.pl/krynica-morska.html

https://www.historia-wyzynaelblaska.pl/sztutowo,-k-ty-rybackie,-skowronki.html

http://wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=2275