Geobotanika

BARAŃSKA A., OSOWIECKI A. (red.) i in. 2014. Program zarządzania dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego: Zalew Wiślany (PLB280010) oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6858, 349 ss.

BEZUBIK K., BULAK J., CZOCHAŃSKI J., GACKOWSKA E., GOLĘDZINOWSKA A., KUBICZ G., LELIWA K., ŁOZIAK A., MAZURKIEWICZ B., MUŁA D., NOWAKOWSKI S., POMIERSKI E., RADZISZEWSKA G., RUDZIŃSKA A., REKOWSKA J., WOCH W., ZBROSZCZYK A., ŻEBIAŁOWICZ-ŁACH A. 2019. Koncepcja powiększenia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i projekt ustanowienia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych – opracowanie dokumentacyjne. (Mscr.) PZPK PKMW i PBPR, Gdańsk: 166 ss.

BLOCH-ORŁOWSKA J., ŻÓŁKOŚ K. 2013. Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Kąty Rybackie” (Mierzeja Wiślana, północna Polska) – Vascular plant flora of the ‘Kąty Rybackie’ nature reserve (the Mierzeja Wiślana region, northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 12: 81–94.

BORZYSZKOWSKA S. 2014. (Mscr.). Wybrane zagadnienia z biologii i genetyki populacji Eryngium maritimum L. w regionie bałtyckim. Praca doktorska przygotowana w Katedrze Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

BULAK J. 2007. Ocena liczebności populacji mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na wydmach nadmorskich na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny. – Wyd. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Gawron Nr 2 (43) 2007. s. 4–9.

BULIŃSKI M. 1988. Gatunki introdukowane na wydmach nadmorskich Mierzei Wiślanej. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 67–75.

CHMIEL M. A. 2006. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. – [W:] MIREK Z. (red.) Biodiversity of Poland. Vol. 8. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

CHOŁUJ P., SATORY-WĄSIK A. (red.) 2012. (mscr). Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji kanału żeglugowego, Warszawa, Biuro Ekspertyz Przyrodniczo – Leśnych.

CIEŚLIŃSKI S., CZYŻEWSKA K., FABISZEWSKI J. 2006. Czerwona lista porostów w Polsce. – [W:] MIREK Z., ZARZYCKI K., WOJEWODA W., SZELĄG Z. (red.) Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, s.13–55.

CZARNOTA P. 2007. The lichen genus Micarea Fr. (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Polish Bot. Stud. 23: 1–199.

CZARNOTA P., OSYCZKA P., KOWALEWSKA A. 2010. Status of some poorly known lichen species from the genus Lecanora (lichenized Ascomycota) in Poland. Mycotaxon 113: 449–462.

ĆWIKLIŃSKI E. 1979. Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na polskim wybrzeżu. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 6.

DYGOWSKA I. 1982. (mscr.). Kariotyp Linaria odora Chav. ze stanowisk naturalnych Polski. – Praca dyplomowa. UG, Gdynia.

ENDLER Z., GRZYBOWSKI M., DURIASZ J. 2008. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. A new locality of twin-flower Linnaea borealis L. on the Mierzeja Wiślana Spit (N Poland). – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 31–35.

ENDLER Z., RYCHTER A., JUŚKIEWICZ-SWACZYNA B. 2010. (mscr.) Zachowanie wartości przyrodniczych Mierzei Wiślanej w kontekście przemian cywilizacyjnych.

ENDLER Z., JUŚKIEWICZ-SWACZYNA B. 2012. Interesująca postać boru nadmorskiego koło Kątów Rybackich (Mierzeja Wiślana). – Geologia i geomorfologia 9: 91–95. Słupsk.

FAŁTYNOWICZ W. 1993. Pyrrhospora quernea (Dickson) Koerber. – [W]: CIEŚLIŃSKI S., FAŁTYNOWICZ W. Atlas of geographical distribution of the lichenes in Poland. Part 1. Inst. Bot. PAN, Kraków.

FAŁTYNOWICZ W. 2019 (w druku). Materials to the lichen biota of Western Pomerania (Northern Poland). Part 3. Lichens along the shore of the Baltic Sea. Steciana.

FAŁTYNOWICZ W., BUDZBON E. 1986. Drugie stanowisko Cetraria nivalis (L.) Ach. na Niżu Polskim. – Fragm. Flor. Geobot. 29: 3–4.

FAŁTYNOWICZ W., KOSSOWSKA M. 2016. The lichens od Poland. A fourth checklist. – Acta Botanica Silesiaca Monographiae 8: 3–122.

FAŁTYNOWICZ W., KUKWA M. 2003. Czerwona lista porostów zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. – [W:] CZYŻEWSKA K. (red.) Zagrożenia porostów w Polsce. – Monogr. Bot. 91: 63–77.

GERSTMANNOWA E. (red.) 1997-1998. Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana [i operaty szczegółowe w nim zawarte: diagnoza stanu, sozologiczny, litosfery, szaty roślinnej, katalog archetypów]. — Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański, Gdynia.

GERSTMANNOWA E. (red.) 2001. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 7. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

GRZYBOWSKI M., DURIASZ J. 2008. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. Instytut Ochrony przyrody. Zeszyt 3 (Maj-Czerwiec).

HERBICH J., HERBICHOWA M. (red.) 1998. Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB. 15-19.09.1998. – Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.

HERBICH J., MARKOWSKI R. 1998. Mierzeja Wiślana i Żuławy. [W:] HERBICH J., HERBICHOWA M. (red.) Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. – Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.

HERBICHOWA M., HERBICH J. 1988. Zmiany w fitocenozach Empetro nigri-Pinetum pod wpływem intensywnego użytkowania turystycznego. – Zesz. Nauk. UG, Biol. 9.

HERBICH J. (red.) 2004. Siedliska przyrodnicze. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. — Ministerstwo Środowiska. Warszawa.

Interpretation Manual of European Union Habitats – Eur 28. April 2013

IZYDOREK I. 2005. Porosty wybranych miast na polskim wybrzeżu Bałtyku. Acta Botanica Cassub. 5: 173–178.

KAŹMIERCZAKOWA R., BLOCH-ORŁOWSKA J., CELKA Z., CWENER A., DAJDOK Z., MICHALSKA-HEJDUK D., PAWLIKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E., ZIARNEK K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K., MIREK Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

KOWALEWSKA A., KUKWA M., JANDO K. 2000. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w regionie gdańskim. Acta Botanica Cassub. 1: 127–134.

KOWALEWSKA A., KUKWA M. 2013. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu „Buki Mierzei Wiślanej” (N Polska). Lichenized, lichenicolous and resinicolous fungi of the ‘Buki Mierzei Wiślanej’ nature reserve (N Poland). – Acta Bot. Cassub. 12: 67–79.

KOWALEWSKA A., SZOK J. 2004. Nowe stanowiska Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon var. bourgeanica A. W. Archer (zlichenizowane Ascomycota) w północnej Polsce. – Acta Bot. Cassub. 4: 213–215.

KREPEL W. 1983. (mscr.). Wybrane zbiorowiska leśne Mierzei Wiślanej. – Praca magisterska. Katedra Ekol. Rośl. UG, Gdynia.

KREPEL W. 1986. (mscr.). Charakterystyka siedlisk Dzielnicy Pasa Nadmorskiego w Krainie Bałtyckiej na podstawie siedlisk Nadleśnictwa Elbląg obrębu Stegna. – BULiGL, Gdynia.

KUKWA M. 2001. Porosty z rodzajów Lepraria Ach. i Leproloma Nyl. ex Cromb. w regionie gdańskim. Acta Botanica Cassub. 2: 123–132.

KUKWA M. 2003. Porosty z rodzaju Lepraria w Polsce. Praca doktorska wykonana w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Mscr.

KUKWA M. 2005. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część II. Sorediowane i izydiowane porosty skorupiaste. Acta Bot. Cassub. 5: 113–125.

KUKWA M. 2011. The lichen genus Ochrolechia in Europe. — Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 309 ss.

KUKWA M., ZDUŃCZYK A. 2011. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów z Pomorza Gdańskiego i terenów przyległych. — Acta Bot. Cassub. 10: 59–73.

LAZARUS M., AFRANOWICZ-CIEŚLAK R. (red.) 2020. Czerwona Księga roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. Tom  1 — Zagrożone gatunki nadmorskich plaż, wydm i solnisk oraz wód słonawych strefy przymorskiej. — Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 254 ss.

LENARTOWICZ Z., MACHNIKOWSKI M., WOJTYNIAK J. 2001. Szata roślinna Mierzei Wiślanej i terenów przyległych. — [W:] GERSTMANNOWA E. (red.) Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 7. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk: 53–114.

LEWCZUK M., MARKOWSKI R., HAJEK B., OLSZEWSKI T., KUKWA M., BUJNIK B., WILGA M., WANTOCH-REKOWSKI M., BAJEROWSKI W., RESZKA J., WALENCIUK K., MAZIARCZYK N., KOWALKOWSKI J. 2013. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”. Gdynia, 191 ss.

LEWCZUK M., ŻÓŁKOŚ K., BLOCH-ORŁOWSKA J., BZOMA SZ., HAJEK B., KUKWA M., KOWALEWSKA A., WILGA M., WANTOCH-REKOWSKI M., BAJEROWSKI W., RESZKA J., WALENCIUK K., MAZIARCZYK N., KOWALKOWSKI J. 2013. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody „Kąty Rybackie”. Gdynia, 264 ss.

LEWCZUK M., MARKOWSKI R., OLSZEWSKI T.S, AFRANOWICZ-CIEŚLAK R., SZYMCZYK R., RESZKA J., NOWAKOWSKI S., KOWALKOWSKI J., BAJEROWSKI W., MAZIARCZYK N., ZABROCKI P. 2015. Opracowanie fitosocjologiczne zbiorowisk roślinnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Lasy Elbląsko-Żuławskie”. Gdynia, 323 ss.

LIPIŃSKA B. 2011. Żuławy Wiślane. Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu. — Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański, ss.112.

LITWINIUK W. 1978. (mscr.). Flora kompleksu leśnego środkowej części Mierzei Wiślanej. – Praca magisterska. Katedra Ekol. Roś. UG, Gdynia.

LUBLINER-MIANOWSKA K. 1958. Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego na wybrzeżu gdańskim stan z roku 1957. Chrońmy Przyr. Ojcz. 14(5): 42–47.

ŁABUZ T. A. 2007. Evaluation of past and present sea holly (Eryngium maritimum) habitats on Polish coastal dunes. Acta Universitatis Latviensis 723, Biology: 99–114.

MACHNIKOWSKI M. i in. 1994. (mscr.). Studium wartości przyrodniczej Mierzei Wiślanej i terenów przyległych (tekst i mapa). – Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia.

MARKOWSKI R., BULIŃSKI M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. – Acta Bot. Cassub., Monogr. 1: 1–75.

MARKOWSKI R., OLSZEWSKI T. S. 2014. CR Atriplex littoralis L. Łoboda nadbrzeżna. W: Kaźmierczakowa R., K. Zarzycki, Z. Mirek, Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

MATUSZKIEWICZ J.M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski. — IGiPZ PAN, Warszawa, ss.13.

MATUSZKIEWICZ W. 2014. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

MIĄDLIKOWSKA J. 1999. (mscr.) Porosty rodzaju Peltigera w Polsce na tle współczesnej systematyki rodzaju. Praca doktorska wykonana w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

MICHEL M. 1978. (mscr.). Flora południowych obrzeży Mierzei Wiślanej. – Praca magisterska. Katedra Ekologii Roślin UG.

MINASIEWICZ J., BORZYSZKOWSKA S., ŻÓŁKOŚ K. BLOCH-ORŁOWSKA J., AFRANOWICZ R. 2011. Population genetic structure of the rare species Eryngium maritimum L. (Apiaceae) in the Gulf of Gdańsk: implication for conservation and management. Biodiv. Res. Conserv. 24: 39-48.

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. – [W]: MIREK Z. (red.), Biodiversity of Poland. Różnorodność biologiczna Polski. 1: 1–442. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated list. [Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków.] – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. 526 ss.

MRÓZ W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

MRÓZ W. (red.) 2012a. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

MRÓZ W. (red.) 2012b. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

MRÓZ W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.

MUŁENKO W., MAJEWSKI T., RUSZKIEWICZ-MICHALSKA M. 2008. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Wstępna lista grzybów mikroskopijnych Polski. – [W:] MIREK Z. (red.) Biodiversity of Poland. Vol. 9. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

MUSIELAK S. 1980. Współczesne procesy brzegowe w rejonie Zatoki Gdańskiej. — GTN, Peribalticum I: s. 17–29.

NOWAKOWSKI S. 2010. Co rośnie na wydmach nadmorskich? – Wyd. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Gawron 1 (54) 2010: 11–19.

NOWAKOWSKI S. Flora naczyniowa Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. – oddane do druku w Acta Botanica Cassubica w 2016 r.

OCHYRA R., ŻARNOWIEC J., BEDNAREK-OCHYRA M. 2003. Census catalogue of Polish mosses. – [W:] Mirek Z. (red.) Biodiversity of Poland 3, 372 ss. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

OLENYCZ M., BARAŃSKA A. (red.) i in. 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6856, 373 ss.

OLSZEWSKI T. S., PAUL W. I MARKOWSKI R. 2014. CR Batrachium baudotii (Godr.) Bosch Włosienicznik (Jaskier) Baudota. – [W:] KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K., MIREK Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. (strony 190-193). Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

ORŁOŚ H. 1966. Grzyby leśne na tle środowiska. PWRiL, Warszawa.

PIOTROWSKA H. 1988. [R] Atriplex littoralis L. – W: Jasiewicz A. (red.), Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 305–310.

PIOTROWSKA H. 2001. EN Atriplex littoralis L. Łoboda nadbrzeżna. – [W:] KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. (str. 85–87). – Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN.

PIOTROWSKA H. 2002. Psammophilous communities on the dunes of the Polish Baltic coast. — Acta Botanica Cassubica 3: 5–47.

PIOTROWSKA H., STASIAK J. 1982 (84). Zbiorowiska na wydmach Mierzei Wiślanej i ich antropogeniczne przemiany. – Fragm. Flor. Geobot. 28(2): 161–180.

PIOTROWSKA H., STASIAK J. 1982. Naturalne i antropogeniczne zmiany strefowe flory naczyniowej bezleśnych wydm nadmorskich Mierzei Wiślanej. – Fragm. Flor. Geobot. 28(3): 371–396.

Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego Buki Mierzei Wiślanej. Mscr. BULiGL, Gdynia.

Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu przyrody Kąty Rybackie na okres od 1986.01.01 do 1995.12.31. (mscr). BULiGL, Gdynia.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa ELBLĄG (obręby Elbląg, Kadyny, Stegna) sporządzony na okres od  1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2017 roku.

Plan Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017–2026.

Praca zbiorowa. 2017. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. — Pomorskie Studia Regionalne, PBPR, Gdańsk: ss. 245.

Praca zbiorowa. 1987. Polityka przestrzenna na obszarze Mierzei Wiślanej. Materiały seminarium zorganizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku. — IOŚ O. w Gdańsku, Krynica Morska – Gdańsk.

PLIŃSKI M., KREŃSKA B., WNOROWSKI T. 1978. Stosunki florystyczne i biomasa roślinności naczyniowej Zalewu Wiślanego. Studia i Mat. Ocean., Biol. Morza. 21,4: 161–196.

SKIRGIEŁŁO A. 1960. Grzyby (Fungi). Podstawczaki (Basidiomycetes). Borowikowe (Boletales). – [W]: CZUBIŃSKI Z., KOCHMAN J., KRZEMIENIEWSKA H., MOTYKA J., SKIRGIEŁŁO A., STARMACH K., REJMENT-GROCHOWSKA I., SZAFRAN B. (red.) Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych. PWN, Warszawa.

SOLON J., BORZYSZKOWSKI J, BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A,, MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. — Geographia Polonica. 2 (91): 143–170.

STASIAK J. 1987. The population size of Eryngium maritimum L. on the Polish Baltic Sea coast. – Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 7.

STASIAK J. 1987. Rozmieszczenie i stan zachowania populacji Linaria odora (Bieb.) Chav. subsp. loeselii (Schweigg.) Hartl na wydmach nadmorskich w Polsce. The distribution and state of maintenance of populations of Linaria odora (Bieb.).Chav. subsp. loeselii (Schweigg.) Hartl on coastal sand-dunes in Poland. – Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 8: 79–88.

STASIAK J. 1988. [R, V] Linaria odora (Bieb.) Fisch. subsp. loeselii (Schweigg.) Hartl. – [W]: JASIEWICZ A. (red.) Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3–4): 407–416.

STASIAK J. 1988. Eryngium maritimum L. – [W]: JASIEWICZ A. Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33.

STEFANOWSKA-RABY T. 1978. (mscr.). Flora wydm Mierzei Wiślanej między Przebrnem a Świbnem. – Praca magisterska. Katedra Ekol. Rośl. UG, Gdynia.

SULMA T. 1958. Zagadnienia ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej. – Ochr. Przyr. 25: 70–95.

SZUKALSKI J. 1975. Żuławy Wiślane. — WSiP, Warszawa: ss. 151.

TOKARSKA-GUZIK B., DAJDOK Z., ZAJĄC M., ZAJĄC A., URBISZ A., DANIELEWICZ W., HOŁDYŃSKI CZ. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa.

TYSZKA E. 1991. (mscr). Flora naczyniowa zachodnich obrzeży Zalewu Wiślanego. – Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UG. Gdynia.

WILGA M. S., WANTOCH-REKOWSKI M. 2013 (Mscr). Grzyby wielkoowocnikowe 11 wybranych rezerwatów przyrody Pomorza Gdańskiego. Praca wykonana na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni.

WOJEWODA W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. W: MIREK Z. (red.) Biodiversity of Poland. Vol. 7. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

WOJEWODA W., ŁAWRYNOWICZ M. 2006. Red list of the Macrofungi in Poland. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. W: MIREK Z., ZARZYCKI K., WOJEWODA W., SZELĄG Z. (red.) Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 53–70.

WOJTERSKI T. 1964. Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na polskim wybrzeżu. – PTPN, Prace Kom. Biol. 28 (2): 3–217.

ŻÓŁKOŚ K., AFRANOWICZ R., BLOCH–ORŁOWSKA J., KOZIEŁ, K. 2007. Distribution and resources of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) on the western shore of Gulf of Gdańsk. Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 55–60.

ŻÓŁKOŚ K., AFRANOWICZ R., MARKOWSKI R., BZOMA S., RYDZYKOWSKI P., ZIĘCIK P., LEWCZUK M., WOJTYNIAK J. 2009. (mscr) Plan ochrony rezerwatu „Mewia Łacha”. — Gdańsk. s:140 (+ załączniki).