PRZYRODA PARKU

   W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie dotychczas odnotowano występowanie:

■ 884 taksonów roślin naczyniowych (z czego w samym Parku 822), co stanowi niemal 30% flory krajowej, a wśród nich m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej.

■ 105 gat. mszaków

■ 200 gat. grzybów

■ 220 gat. porostów

■ 545 gat. bezkręgowców

■ 311 taksonów ptaków należących do 306 gatunków (z czego w samym Parku 292 taksony należące do  288 gatunków)

■ 41 gatunków ssaków (23 podlegają ochronie)

■ 8 gat. płazów (2 tylko w otulinie)

■ 5 gat. gadów

■ liczba gatunków glonów nie jest jeszcze dokładnie znana.

    Charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

■ kidzina

■ pas piaszczystej plaży

■ przedwydmie (wydma przednia)

■ wydma biała

■ wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natura 2000)

■ pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, kwaśnej dąbrowy typu pomorskiego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

■ wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

■ szuwary i ziołorośla nad Zalewem Wiślanym

■ Zalew Wiślany (siedlisko priorytetowe)

    Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

REZERWATY PRZYRODY

■ Jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 156-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” (częściowo w otulinie Parku) chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

 

[ostatnia aktualizacja: 2023-04-06, SN]

PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika
PRZYRODA PARKU grafika