O charakterze ogólnym

Augustowski B. (red.) 1976. Pobrzeże Gdańskie. – GTN, Gdańsk.

Augustowski B. (red.) 1987. Bałtyk południowy. – Wyd. PAN, Warszawa.

Augustowski B. (red.) 1976. Żuławy Wiślane. GTN, Gdańsk.

Augustowski B. 1969. Środowisko Geograficzne województwa gdańskiego w zarysie. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, Gdańsk.

BACC Author Team 2008. Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. – Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, 1–473.

Barańska A., Osowiecki A. (red.) i in. 2014. Program zarządzania dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego: Zalew Wiślany (PLB280010) oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr  6858, ss. 349.

Baum S., Kistowski M. 2004. Stan zagospodarowania Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej – rozpoznanie sytuacji konfliktowych oraz propozycja kierunków działań. Raport opracowany dla Samorządu Województwa Pomorskiego na podstawie umowy nr UM/DRRP/92/04/D z dnia 30.07.2004 r.

Gerstmannowa E. (red.) 1997–1998. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (oraz operaty w nim zawarte). – Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański, Gdynia. T. I-IV.

Gerstmannowa E. (red.) 2001. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom VII. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. (red.) i in. 2015. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr WW 6821, 230 ss.

Olenycz M., Barańska A. (red.) i in. 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6856, ss. 373.

Osowiecki A., Barańska A. (red.) i in. 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany (PLB280010). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku WW 6862, ss. 236.

Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. 2015. WIOŚ w Olsztynie.

Raporty o stanie środowiska w województwie pomorskim z lat 2010–2017. 2011–2018. WIOŚ w Gdańsku.