Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa to jedna z ustawowych form ochrony przyrody. Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona taka dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia lub zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. Może być ochroną ścisłą lub częściową.

Podstawy prawne ochrony gatunkowej ustala ustawa o ochronie przyrody, a szczegółowe jej zasady oraz wykazy gatunków chronionych określa minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia publikowanego w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo,  regionalny dyrektor ochrony środowiska może objąć ochroną w danym województwie także inne gatunki, jeśli istnieje taka potrzeba.

Aktualnie obowiązują następujące rozporządzenia ws. ochrony gatunkowej:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) – zawiera listy glonów, mszaków i roślin naczyniowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408) – zawiera listy grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych (porostów)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183;  tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2380) – obejmuje gatunki bezkręgowców makroskopowych i kręgowców.

 

Gatunki chronione na terenie PKMW:

 

Grzyby:

Grzyby makroskopowe

Porosty (grzyby zlichenizowane)

 

Rośliny:

Rośliny naczyniowe

Mszaki

Glony

 

Zwierzęta:

Bezkręgowce

Ichtiofauna (Ryby i minogi)

Płazy

Gady

Ptaki

Ssaki

 

[Ostatnia aktualizacja: 2023-12-11, SN]