Środowisko nieożywione

 

Bielecka M., Kazimierski J. 2003. A 3D mathematical model of Vistula Lagoon hydrodynamics – general assumptions and results of preliminary calculations. – Diffuse Pollution Conference, ECSA 8, Dublin, 140–145.

Bohdziewicz L. 1963. Przegląd budowy geologicznej i typów polskich wybrzeży. Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego, 5.

Bolałek J. (red.) 2018. Zalew Wiślany (praca zbiorowa). – PWN, Warszawa.

Cebulak K. 1976. System wodno-melioracyjny. – [W:] Augustowski B. Żuławy Wiślane. – GTN, Gdańsk.

Chechko V. A. 2022. Analysis of spatial-temporal variability of suspended matter of the Kaliningrad Bight of the Baltic Sea. – Russ Water Resour, 4: 425–432.

Chechko V. A. 2004. Characteristic features of sedimentation in estuaries of lagoon type (by the example of Vistula and Curonian lagoons of the Baltic Sea). – [W:] Alimov A. V, Ivanova M. B. (eds.). Regularities of hydro biological regime in water bodies of different types. – Moscow: "Scientific World", 2004, 172-175.

Chubarenko B. V, Kuleshov A. F., Chechko V. A. 1998. Field study of spatial-temporal variability of suspended substances and water transparency in Russian part of the Vistula lagoon. –
[W:] Monographs in system ecology, vol. 2, Klaipeda, Lithuania, 12-17.

Chubarenko B., Margoński P. 2008. The Vistula Lagoon. – [W:] Schiewer U. (ed.). Ecology of Baltic Coastal Waters. – Ecological Studies, 197, Springer, 167–195.

Chubarenko B. V., Koutitonski V. G., Neves R., Umgiesser G. 2004. Modelling concept.
– [W:] Wolflin J. (red.) Coastal lagoons: ecosystem processes and modeling for substainable use and developments. – CRC, Boca Ranton, 231–306.

Cieślak A. 1985. Ruch rumowiska wzdłuż wybrzeża Polski. – Mat. Konf. „35 lat Instytutu Morskiego w Gdańsku”, Instytut Morski, Gdańsk, 3-12.

Cieśliński R. 2002. Wpływ Zalewu Wiślanego na stan jakości wód wybranych obiektów Żuław Wiślanych. – Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 23/24. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 107–126.

Cieśliński R. 2013. Prognoza zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. (Projected changes in the hydrological conditions of the Vistula Lagoon under influence of new navigable channel through the Vistula Spit). – Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 14, s. 13–25.

Cieśliński R., Chromniak Ł. 2010. Hydrologiczne i hydrochemiczne efekty sztormu na polskim wybrzeżu i w delcie Wisły w dniach 14–15 października 2009 roku. – [W:] Ciupa T., Suligowski R. (red.) Woda w badaniach geograficznych. – Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 81–90.

Dembicki E., Jednorał T., Sedler B., Jaśkowski J., Zadroga B. 2006. Kanał żeglugowy w polskiej części Mierzei Wiślanej. – Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, 275–286.

Dmoch I., Krażewski S., Wilczyński A. 1975. Budowa geologiczna Mierzei Wiślanej w okolicy Krynicy Morskiej. – Acta Univ. Nicol. Copern., 35.

Dubrawski, R., Zachowicz J. 1997. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej – pozytywy i negatywy dla środowiska morskiego. – Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, 301–307.

Dubrawski R., Zawadzka-Kahlau E. 2006. Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich. – Zakład Wydawnictw Naukowych IM w Gdańsku, Gdańsk, 1-302.

Dudzińska-Nowak J., Furmańczyk K. 2005. Społeczne postrzeganie problemu ochrony brzegu.
– [W:] Furmańczyk K. [red.]. ZZOP w Polsce – stan obecny i perspektywy. Problemy erozji brzegu. – Wyd. Oficyna, Szczecin, 106-129.

Dziadziuszko Z., Zorina W. A. 1975. Stany wody. – [W:] Łazarienko N. N., Majewski A. (red.) Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. – WKiŁ Warszawa, 134–197.

Endler Z., Rychter A., Juśkiewicz-Swaczyna B. 2010. (Mscr.). Zachowanie wartości przyrodniczych Mierzei Wiślanej w kontekście przemian cywilizacyjnych.

Fedorowicz S., Gołębiewski R., Wysiecka G. 2009. The age of the dunes of the Vistula Spit in the vicinity of Stegna. – Geologija, 51, 3–4, 139–145.

Gerstmannowa E. (red.) 1997–1998. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (oraz operaty w nim zawarte). – Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański, Gdynia. T. I-IV.

Gerstmannowa E. (red.) 2001. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom VII. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Gołębiewski R. 1967. Z badań nad ruchem rumowiska wzdłuż Mierzei Wiślanej. – Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku, 9.

Jednorał T i inni. 1996. Opracowanie podstaw procesu aktywizacji regionu elbląskiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i rybołówstwa. – Wnioski i Zalecenia zeszyt 1 i 2, Instytut Morski, Gdańsk 1996.

Jelcewa I. A. 1975. Prądy. – [W:] Łazarenko N. N., Majewski A. (red.) Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. – Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 212–245.

Kaczmarek J., Wróblewski A., Zeidler R. 1997. Wyznaczanie i predykcja wezbrań sztormowych.
– [W:] Rozprawy Hydrotechniczne 1997, nr 61. – PAN IBW, Gdańsk, 75-89.

Kaczmarek, L. M., Ostrowski, R., Skaja, M., Szmytkiewicz, M. 2009. Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej. – Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, s. 73-78.

Kobelyanskaya J., Bobykina V. P., Piekarek-Jankowska H. 2011. Morphological and lithodynamic conditions in the marine coastal zone of the Vistula Spit (Gulf of Gdańsk, Baltic Sea). – Oceanologia, 53, 4, 1027 – 1043.

Kruk M. 2011. Zalew Wiślany pomiędzy lądem a morzem: kłopotliwe konsekwencje. – [W:] Kruk M., Rychter A., Mróz M. (red.) Zalew Wiślany – środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla. – PWSZ, Elbląg, 21–50.

Kruk M., Kempa M., Tjomsland T., Durand D. 2011. Zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania zmian środowiska Zalewu Wiślanego. – [W:] Kruk M., Rychter A., Mróz M. (red.) Zalew Wiślany – środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla. – PWSZ, Elbląg, 165–180.

Krzymiński W., Kruk-Dowgiałło L. 2005. Typologia polskich wód morskich – krok do przodu w kierunku doskonalenia ochrony wód. – Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Vol. 33: 271–278.

Krzymiński W., Kruk-Dowgiałło L., Zawadzka-Kahlau E., Dubrawski R., Kamieńska M., Łysiak-Pastuszak E. 2004. Typology of polish marine Waters. – Coastline Reports 4: 39–48.

Łabuz T. A. 2005. Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku. – Czasopismo Geograficzne, 76, 1–2: 19–47.

Łabuz T. A. 2007. Evaluation of past and present sea holly (Eryngium maritimum) habitats on Polish coastal dunes. – Acta Universitatis Latviensis, Vol. 723, Biology, 99-114.

Łabuz T. A. 2012. Zmienność rzeźby i położenia wydm przednich na Mierzei Wiślanej pomiędzy rokiem 2003 a 2010. – [W:] Florek W. (red.) Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. – Wydawnictwo Naukowe A P, Słupsk, 9,:111 – 123.

Łabuz T. A. 2013. Polish coastal dunes – affecting factors and morphology. – Landform Analysis, 22: 33 – 59.

Łabuz T. 2013. Raport. Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku. – WWF Polska, Warszawa.

Łazarenko N. N., Majewski A. 1975. Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 518.

Łomniewski K. 1958. Zalew Wiślany. – Prace Geograficzne, PAN, nr 15, PWN, Warszawa, ss. 117.

Machnikowski M. i in. 1994. Studium wartości przyrodniczej Mierzei Wiślanej i terenów przyległych (tekst i mapa). Mscr. – Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia.

Maciejewski M. i in. 2004. Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 388 ss.

Majewski A. 1960. Przenikanie wód morskich w ujścia rzek polskich. – Biuletyn PIHM Gospodarka Wodna, 9(31), R. III.

Majewski A. 1972. Charakterystyka hydrologiczna estuariowych wód u polskiego wybrzeża. – Prace PIHM, z. 105, Warszawa, 3–37.

Majewski A. 1994. Naturalne warunki środowiskowe Zatoki Gdańskiej i jej obrzeża.
– [W:] Błażejowski J., Schuller D. (red.) Zanieczyszczenie i odnowa Zatoki Gdańskiej. – Mat. Seminarium – Gdynia 1991. UG, Gdańsk, 35–42.

Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. (red.) i in. 2015. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr WW 6821, 230 ss.

Miętus M. 2003. Long-term sea level variability along the Polish coast of the Baltic Sea. –[W:] Haman K., Jakubiak B., Zabczyk J. (eds). Probabilistic Problems in Atmospheric and Water Sciences. – Wyd. ICM, Seria Fizyka Atmosfery, Warszawa, 170–181.

Miętus M. 2005. Ekstremalne zjawiska klimatyczne z perspektywy IPCC. – [W:] Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., J. Sekutnicki (red.) Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorolo-giczne. – PTGF, IMGW, 19–31.

Mikulski Z. 1970. Wody śródlądowe w strefie brzegowej południowego Bałtyku. – Prace PIHM, z. 98, Warszawa, 25–41.

Mojski J. i in. 1987. Badania litologiczno-stratygraficzne nagromadzeń bursztynu na obszarze Gdańsk-Krynica Morska. – Państw. Inst. Geolog., Oddz. Geolog. Morza, Gdańsk.

Mojski J. M. 2000. The evolution of the Southern Baltic coastal zone. – Oceanologia, 42 (3).

Musielak S. 1980. Współczesne procesy brzegowe w rejonie Zatoki Gdańskiej. – Peribalticum I, GTN, Gdańsk, s. 17-29.

Musielak S., Furmańczyk K. 2005. Erozja brzegu – proces naturalny. – [W:] Furmańczyk K. [red.] ZZOP w Polsce – stan obecny i perspektywy. Problemy erozji brzegu. – Wyd. Oficyna, Szczecin, 55–60.

Narwojsz A., Sawon E. 2001. Hydrografia i hydrogeologia obszaru. – [W:] Gerstmannowa E. (red.) Materiały do monografii przyrodniczej. Tom 7. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Niespodzińska L. 1995. Zastosowanie geosyntetyków do budowli hydrotechnicznych w rejonie Zalewu Wiślanego. – Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 6/1995, 306-311.

Olenycz M., Barańska A. (red.) i in. 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6856, ss. 373.

Osowiecki A., Barańska A. (red.) i in. 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany (PLB280010). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku WW 6862, ss. 236.

Paczyński B., Sadurski A. (red.) 2007. Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I, Wody słodkie. – PIG, Warszawa.

Plit J. 2010. Naturalne i antropogeniczne przemiany krajobrazów delty Wisły, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych, potencjał i wykorzystanie. – Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 13, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2010.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2016–2019 z perspektywą na lata 2020–2023.

Program ochrony środowiska dla gminy Sztutowo na lata 2013–2016 z perspektywą do roku 2020. – Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku. Gdańsk 2013.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017–2020 z uwzględnieniem perspektywy 2021–2024.

Pruszak Z., Zawadzka E. 2005. Vulnerability of Poland’s Coast to Sea-Level Rise. – Coastal Engineering Journal, Vol. 47, No. 2–3, 131–155.

Pruszak Z., Zawadzka E. 2008. Potential implications of sea-level rise for Poland. – Journal of Coastal Research, 24, 2: 410–422.

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. 2009: EKOKONSULT, Gdańsk, 199 ss.

Rosa B. 1963. O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski w świetle dawnych form brzegowych. – Studia Societatis Scientarum Torunensis, V, 172.

Rosa B. 1968. Z historii polodowcowej wybrzeża południowego Bałtyku. – Folia Quaternaria, 29, Kraków, 153-162.

Rosa B. 1984. Rozwój brzegu i jego odcinki akumulacyjne. – [W:] Augustowski B. [red.]. Pobrzeże Pomorskie. – Ossolineum, Wrocław – Gdańsk, 67-120.

Rosa B., Wypych K. 1980. O mierzejach wybrzeża południowobałtyckiego. – [W:] Rosa B. [red.]. Peribalticum. – GTN, Gdańsk, 31-44.

Schiewer U. (red.) 2008. Ecology of Baltic Coastal Waters. – Ecological Studies, 197, Springer.

Silicz M.W. 1975. Bilans wodny. – [W:] Łazarienko N. N., Majewski A. (red.) Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. – WKiŁ Warszawa, 246–269.

Sołowiew I. I. 1975. Charakterystyka morfometryczna zalewu i jego linia brzegowa. – [W:] Łazarienko N. N., Majewski A. (red.) Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. – WKiŁ Warszawa, 18-21.

Starkel L. 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. – PAN IGiPZ, Warszawa.

Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. 2008. – GEOSYNTEX, (maszynopis), ss. 166.

Sulma T. 1958. Zagadnienie ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej. –Ochr. Przyr. 25: 70–95.

Szermer B. 2001. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające z charakteru akwenów i ich wykorzystania. – [W:] Gerstmannowa E. (red.) Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. – Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 7: 185–213.

Szymkiewicz R. (red.) 1992. Hydrodynamika Zalewu Wiślanego. – Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, zeszyt 4, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ss. 101.

Tomczak A. 1989. Nowe dane o budowie geologicznej Mierzei Wiślanej. –Kwart. Geolog. 33,2.

Tomczak A. 1995. Budowa geologiczna strefy brzegowej. Półwysep Helski i Mierzeja Wiślana.
– [W:] Mojski J. E. (red.) Atlas Geologiczny Południowego Bałtyku 1:500 000. – PIG, Sopot – Warszawa, 48-51, plansza XXXIV.

Tomczak A. 1995. (Mscr.). Rozpoznanie warunków geologicznych Mierzei Wiślanej na odcinku Sztutowo – Krynica Morska. – PIG Oddz. Geologii Morza, Gdańsk.

Tomczak A., Mojski J. E., Krzymińska J., Michałowska M., Pikies R., Zachowicz J. 1989. Nowe dane o budowie geologicznej Mierzei Wiślanej. – Geological Quarterly, Vol. 33, No 2, 277-300.

Topolska G. 2001. Budowa geologiczna. – [W:] Gerstmannowa E. (red.) Materiały do monografii przyrodniczej. Tom  7. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Wiktor K., Węsławski J. M., Żmijewska M. I. 1997. Biogeografia morza. – Wyd. UG, Gdańsk.

Witek Z., Zalewski M., Wielgat-Rychert M. 2001. Nutrient stocks and fluxes in the Vistula Lagoon at the end of the twentieth century. – Sea Fisheries Institute and Pomeranian Academy in Słupsk, Gdynia-Słupsk ss. 164.

Wypych K., Niechaj I. J., Sołowiew I. I., Jaworska M. 1975. Ukształtowanie dna i osady denne zalewu. – [W:] Łazarienko N. N., Majewski A. (red.) Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego. – Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 41–57.

Zadroga B. 2008. Warunki geotechniczne w rejonie planowanego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną// Inżynieria Morska i Geotechnika. - Vol. R. 29., nr 6 (2008), s. 330-336.

Zadroga B. 2009. Wybrane terenowe badania geotechniczne w zakresie krajowego budownictwa morskiego. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. – Inż. Mor. Geotech. 5, 352-363.

Zadroga B. 2010. Budowanie wspólnie z naturą. Działania minimalizujące i kompensujące straty środowiskowe potwierdzające celowość budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. – Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2 s.229-243.

Zadroga B. 2011. Czy można budować morskie obiekty hydrotechniczne wspólnie z naturą? – Nauka, Przyroda, Technologie, t. 5, z. 5,1-10.

Zawadzka E. 1997. (Mscr.). Erozyjno-akumulacyjny system zmian mierzejowych. – Inst. Morski, Gdańsk.

Zawadzka E. 1999. Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku Południowego. – GTN, Gdańsk, 158.

Zawadzka-Kahlau E. 1993. Tendencje rozwojowe brzegów południowobałtyckich w ostatnim stuleciu. – Prace Inst. Morsk. 726.

Zawadzka-Kahlau E. 1999. Trends in South Baltic Coastal Development during the Last Hundred Years. – [W:] Gołębiewski R. (red.) Peribalticum VII, GTN, Gdańsk, 115-136.

Zawadzka-Kahlau E. 2012. Morfodynamika brzegów wydmowych południowego Bałtyku. – Wyd. UG, Gdańsk.