Zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, uwarunkowania społeczne

 

Baum S., Kistowski M. 2004. Stan zagospodarowania Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej – rozpoznanie sytuacji konfliktowych oraz propozycja kierunków działań. Raport dla Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańsk (mscr).

Bezubik K., Czochański J., Hałuzo M., Mazurkiewicz B., Pietruszewski J., Pomierski E., Radziszewska G. Rekowska J. Rudzińska A., Siłkowska I., Wojcieszyk K. 2014. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego. – PBPR, Gdańsk (https://pbpr.pomorskie.eu).

Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B. 2014. Podstawy Turystyki. – WSIP, Warszawa.

Gawryluk M., Barton D. 2001. Zasoby kulturowe Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny [w:] Gerstmannowa E. – red. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego 7. – Gdańsk.

Generalny pomiar ruchu 2010 i 2015. – Transprojekt-Warszawa. Sp. z o.o.

Gerstmannowa E. (red.) 1996–1998. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. – IOŚ, Gdynia (mscr).

Gerstmannowa E. (red.) 2001. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. – Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego 7, Gdańsk.

Gerstmannowa E. 2006. Przestrzeń turystyczna polskiej strefy brzegowej – trendy rozwoju a warsztat planistyczny. – [W:] Furmańczyk K. (red.) Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce– stan obecny i perspektywy 2. Brzeg morski – zrównoważony. – U. Sz., Szczecin.

Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji kanału żeglugowego. 2011. – Praca zbiorowa. WYG International (mscr).

Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. 2011. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. – Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża (mapa.korytarze.pl).

Kobelyanskaya J., Piekarek-Jankowska H., Bobykina W. P., Boldyrew W. L., Wolkowa I. I., Szaplygina T. W. 2008. Problemy zagospodarowania i ochrony środowiska w polskiej i rosyjskiej części Mierzei Wiślanej [w:] Furmańczyk K. – red. Morze – ląd wzajemne relacje. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy 3. – Instytut Nauk o Ziemi US, Szczecin.

Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych oraz Program działań w zakresie rozwoju turystyki na terenie LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie na lata 2017–2036. 2016. – BULiGL w Gdyni i Nadl. Elbląg (mscr).

Kozłowska-Szczęsna. 1984. Bioklimat polskich uzdrowisk jako podstawowa cecha ich warunków środowiskowych. – IGiPZ PAN. Dok. Geogr. 1-2.

Krawczyk Z. (red.) 1997. Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, kultura fizyczna–sport. – Wyd. IK Warszawa,1997.

Przewoźniak M. 1999. Potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego – atrakcyjność a przydatność. – [W:] Pietrzak M. (red.) Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. – AWF w Poznaniu.

Przewoźniak M. 2001. Przemiany środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej Pobrzeży Południowobałtyckich w Polsce [w:] Między geografią a biologią – badania nad przemianami środowiska. – Prace Geogr. IGiPZ PAN 179.

Przewoźniak M. 2002. Dynamika i ewolucja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej w Polsce – przyczyny, skutki, prognoza. – [W:] German K., Balon J. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. – Problemy Ekologii Krajobrazu X.

Przewoźniak M. 2008. Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym Bałtyckiego Obszaru Przybrzeżnego w Polsce. – [W:] Furmańczyk K. (red.) Morze – ląd wzajemne relacje. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy 3. – Instytut Nauk o Ziemi US, Szczecin.

Przewoźniak M. (red.) 2012. Prognoza oddziaływania na środowisko programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” T. I, II i III. – BPiWP Proeko w Gdańsku (mscr).

Przewoźniak M., Czochański J. 2020. Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne. – Bogucki Wyd. Naukowe. Gdańsk-Poznań.

Turystyka w województwie pomorskim w latach 2013–2017, 2018. – Urząd Statystyczny w Gdańsku. Gdańsk.

Tyszecki A. i in. 2018. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. – Eko-Konsult Sp. z o.o. w Gdańsku (mscr).

Zalewski W., Narwojsz A. 2001. Stan i zagrożenia środowiska. Przegląd wybranych problemów. – [W:] Gerstmannowa E. (red.) Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego 7. – Gdańsk.

Zieliński S. 2012. Mierzeja Wiślana jako korytarz ekologiczny. – [W:] Przewoźniak M. (red.) Prognoza oddziaływania na środowisko programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. T. I. – BPiWP Proeko w Gdańsku (mscr).

Zieliński S. 2020. Parki krajobrazowe niebezpieczne dla inwestorów i leśników? – Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników 142, 2/2020.

 

Akty prawa krajowego:

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 1911.

 

Akty prawa miejscowego:

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta – Uchwała XXVII/203/2009 Rady Miejskiej Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022. 2016. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030. Uchwała Nr 318/XXX.2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Uchwała Nr 318/XXX.2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XL/359/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2010 r. (plan miejscowy Kąty Rybackie).

Uchwała NR XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krynica Morska.

Uchwała NR XX/192/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stegna.

Uchwała Nr XXVII/285/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2021 roku.

Uchwała Nr XXX/270/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska – Uchwała XXXVIII/379/18 Rady Miejskiej Krynicy Morskiej z dnia 20 czerwca 2018 r.