Świat zwierzęcy

Bezkręgowce:

Aleksandrowicz O. 2004. Nowe dane o występowaniu biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. – Parki nar. Rez. Przyr. 23: 495–503.

Bazan-Strzelecka H. 1972. Wodopójki. Hydracarina. Katalog fauny Polski, XXXIV, 8. – PWN, Warszawa.

Banaszak J. 1980. Złotolitki. Chrysididae. Katalog Fauny Polski, XXVI, 3. – PWN, Warszawa.

Barańska A., Osowiecki A. (red.) i in. 2014. Program zarządzania dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego: Zalew Wiślany (PLB280010) oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007). – Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6858, ss. 349.

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) Polski. – Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Bio Map. Mapa Bioróżnorodności. baza.biomap.pl

Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurrence and threats of the medcinal Lech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). – Fragmenta faunistica, 51 (2): 79–89.

Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce, 1986-1995. – Turpress, Toruń.

Buszko J. Masłowski J. 2008. Motyle dzienne Polski. – Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz.

Buszko J., Masłowski J. 2012. Motyle nocne Polski Macrolepidoptera. – Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz 2012.

Coleoptera Poloniae. coleoptera.ksib.pl

Cywińska A., Różańska Z. 1978. Zoobentos Zalewu Wiślanego. – Studia i Materiały Oceanologiczne, Biologia Morza, 21: 145–160.

Czechowski W., Radczenko A. Czechowska W. Vespalainen K. 2002. The ants (Hymenoptera: Formicidae) of Poland with Reference to the Myrmecofauna of Europe. – Natura Optima Dux Foundation, Warszawa.

Demel K. 1933. Wykaz bezkręgowców i ryb Bałtyku naszego. – Frag. Faun. Mus. Zool. Pol., 2 (13): 121–136.

Demel K. 1935. Studia nad fauną denną i jej rozsiedleniem w polskich wodach Bałtyku. – Arch. Hydrobiol. Ryb., 9: 239–309.

Drzycimski I., Nawodzińska G. 1965. Amphipoda plaż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Prz. Zool., 9: 267–273.

Ezhova E., Żmudziński L., Maciejewska K. 2005. Long-term trends in the macrozoobenthos of the Vistula Lagoon, southeastern Baltic Sea: species composition and biomass distribution. Bull. Sea Fish. Inst., 164 (1): 55-73.

Fiałkowski W., Kittel W. 2002. Widelnice. Plecoptera. Katalog fauny Polski, XVI, 3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Galewski K. 1978. Chrząszcze (Coleoptera), Pływakowate (Dysticidae), Flisakowate (Haliplidae), Mokrzelicowate (Hygrobiidae), Krętakowate (Gyrynidae). Fauna Słodkowodna Polski, 10, PWN, Warszawa–Poznań.

Galewski K., Chrząszcze. Kałużnicowate. Fauna Słodkowodna Polski, z. 10 A, PWN, Warszawa 1990.

Gerstmannowa E. (red.) 1997–1998. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (oraz operaty w nim zawarte). Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański, Gdynia. T. I-IV.

Gerstmannowa E. (red.) 2001. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 7. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”: Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

Goc M., Remisiewicz M. 2001. Fauna parku i jej ochrona. W: E. Gerstmannowa (red.). Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana". Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 7: 105–124.

Grabowski M. 2006. Rapid colonization of the Polish Baltic coast by an Atlantic palaemonid shrimp Palaemon elegans Rathke, 1837. Aquatic Invasions 1 (3):116–123.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2005. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Kraków. Wersja internetowa: http://www.iop.krakow.pl/pckz/

Giedroyć M. 1916. Pijawki (Hirudinea) Polski. Studyum monograficzne (Dokończenie). Rozpr. Wiad, Muz. Dzied., 2 (1-2): 1–101.

The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015–4, www.iucnredlist.org

Jackiewicz M. 1978. Rozmieszczenie Succinea elegans Risso i Succinea sarsi Esmark w Polsce (Gastropoda, Pulmonata). Fragm. Faun. 23: 243–257.

Jaczewski T. 1933. Kilka nowych lub mniej znanych w faunie Polskiej gatunków pluskwiaków (Heteroptera). II. Frag. faun. Mus. Zool. pol., 2: 9–12.

Jaczewski T. 1935. Badania terenowe nad występowaniem pluskwiaków wodnych w zbiornikach polskiego pobrzeża Bałtyku tudzież uwagi o zespołach ekologicznych wioślaków (Corixidae). Arch. Hydrobiol. i Ryb., 9: 31–78.

Jaczewski T. 1938. Kilka nowych lub mniej znanych w faunie Polskiej gatunków pluskwiaków (Heteroptera). III. Frag. faun. Mus. Zool. pol., 2: 147–149.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1995. Pancerzowce prócz równonogów lądowych. Katalog fauny Polski, XII (1), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Kasprzak K. 1981. Skąposzczety wodne, I. Rodziny: Aeolosomatidae, Potamodrilidae, Naididae, Tubificidae, Dorydrilidae, Lumbriculidae, Haplotaxidae, Glossoscolecide, Branchiobdellidae. PWN, Warszawa.

Konopacka A., Grabowski M., Bącela-Spychalska K., Rewicz T. 2009. Orchestia cavimana Heller, 1865 (Amphipoda: Talitridae) enters freshwater inland habitats in the Vistula River, Poland. Aquatic Invasions 4 (4): 689–691.

Mielewczyk S. 1970. Odonata i Heteroptera rezerwatu Ptasi Raj koło Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem słonawego jeziora. Fragmenta Faunistica, 15: 343–363.

Moszyńska M. 1962. Skąposzczety. Oligochaeta. Katalog fauny Polski, XI, 2. PWN, Warszawa.

orthoptera.entomo.pl

Pawlikowski T., Pawlikowski K. 2012. Trzmielowate Polski (Hymenoptera: Apidae: Bombini). Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Pawłowski L.K. 1968. Pijawki Hirudinea. Katalog Fauny Polski, IX (3), PWN, Warszawa.

Petrusewicz K. 1937. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens. Festschr. E. Strand, 3, Riga.

Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca). Ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna Polski, 7, PWN, Warszawa.

Piechocki A. 1989. The Sphaeriidae of Poland (Bivalvia, Eulamellibranchiata). Ann. Zool., 42: 249–320.

Piechocki A. 1991. Systematyka, biologia i ekologia krajowych groszkówek (Pisidium Pfeiff.) (Bivalvia, Eulamellibranchiata). Acta Univ. Lodziensis, Folia Limnol., 4: 3–31.

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mieczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski, 7A, PWN, Warszawa.

Prószyński J., Staręga W. 1971. Pająki – Aranei. Katalog Fauny Polski, 33. PWN, Warszawa.

Rozwałka R. 2017. Kosarze (Opiliones) Polski. Lublin.

Różańska Z., Cywińska A. 1983. Charakterystyka liczebności i biomasy fauny dennej Zalewu Wiślanego. Oceanologia 1983; 14: 188–200.

Szulczewski J. W. 1937. Fauna Pomorza i Prus Wschodnich. Słown. Geogr. Państwa Pol., 1: 150–162.

Tomaszewski C. 1965. Chruściki Trichoptera. Katalog Fauny Polski, XXVIII, PWN, Warszawa.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.

Żmudziński L. 1957. Zoobentos Zalewu Wiślanego. Prace Morskiego Instytutu Rybackiego, 9: 453–500.

Żmudziński L. 1974. Świat zwierzęcy Bałtyku. Atlas, Warszawa.

Żmudziński L. 1990. Świat zwierzęcy Bałtyku – Atlas makrofauny. Warszawa.

 

Ryby i krągłouste

Koper  M. 2003.  Ekologia i biologia jazgarza w Zalewie Wiślanym. – Praca magisterska. UG.

Nermer T., Grochowski A., Fey D., Ramutkowski M., Lejk A., Zaporowski R., Celmer Z., Jarek T., Nowakowski M., Dziemian Ł., Szymanek L., Horbowa K., Wodzinowski T., Witalis B., Kozłowski J., Kozłowski K., Stańczak K., Kosowska K. 2011. Wyniki realizacji II etapu projektu „Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, Gdynia.

Nermer T., Grochowski A., Fey D., Ratke K., Szymanek L., Ramutkowski M., Lejk A., Psuty I., Horbowa K., Celmer Z., Dziemian Ł., Zaporowski R., Jarek T., Witalis B., Wodzinowski T. 2012. Wyniki realizacji III etapu projektu „Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, Gdynia.

Olenycz M., Osowiecki A. (red.) 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007. W ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego. Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6856 Praca zrealizowana na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach umowy nr 14/IOW/POIŚ/2011 z dnia 22 września 2011 r.

Psuty I., Fey D., Lejk A., Grochowski A., Zaporowski R., Szymanek L., Horbowa K., Nermer T., Jarek T. 2010. „Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”. Etap I. Sprawozdanie z realizacji zamówienia Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.07.2010 r., nr umowy TI.2.JB/22/I/73/10. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, Gdynia 2010 r.

 

Płazy i gady

Błażuk J. 2011. Płazy i gady (herpetofauna) Mierzei Wiślanej. – [W:] Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji kanału żeglugowego. Praca zbiorowa WYG International. (mscr). s. 174-191.

Cox N. A., Temple H. J. 2009. European Red List of Reptiles. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Czochański J., Kistowski M. (red.) 2006. Studia Przyrodniczo-Krajobrazowe Województwa Pomorskiego. Pomorskie Studia Regionalne Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka monitoringu Środowiska, Warszawa-Kraków.

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona, z kluczem do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Janowski P. 2020. Herpetofauna Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. – [W:] Szymczyk R. (red.) 35 Lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobazowy Wysoczyzny Elbląskiej. VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, Kwidzyn.

Łukaszewska J. (koord.) 2015. Charakterystyka przyrodnicza na potrzeby wykonania raportu oddziaływania na obszary Natura 2000 dla inwestycji: Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów oraz przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej na działkach nr: 28/2, 87/4, 87/26, 87/27, 87/28, 87/29, 88/1, 88/2, 371/5, 373/4, 373/11, 375, 377, 378/2, 379, 380/1, 380/2, 589, 591, 592, 593, 602/2, 602/3, 602/8, 602/11, 602/12, 602/13, 602/14, 604, 614, 638, 644, 645/1, 682/1, 687/1, 720 , obręb 0001 Krynica Morska. LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska. Gdynia.

Miętus M., Marosz M., Filipiak J., Kitowski M., Kowalewski M., Urban Z., Łaszyca E., Kowalska B. 2020. Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Pawelec Z (red.) 2016. Analiza danych środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. ECG ORBITAL, Gdynia.

Rybacki M. 2012. Żaba wodna Pelophylax esculentus (Rana esculenta). – [W:] Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s. 435–449. GIOŚ, Warszawa.

Śmielak M., Lutnik D. 2012. Inwentaryzacja herpetologiczna. – [W]: Chołuj P., Satory-Wąsik A. (red.) Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji wariantów Kanału Żeglugowego. Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych, Warszawa.

Temple H. J., Cox, N. A. 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Ustrnul Z., Wypych A., Marosz M. (kierownik zespołu), Biernacik D., Czekierda D., Chodubska A. 2021. BIULETYN MONITORINGU KLIMATU POLSKI KWIECIEŃ 2021. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Ptaki

Arciszewski M. 1995. Dynamika jesiennego przelotu pleszki Phoenicurus phoenicurus przez polskie wybrzeże Bałtyku. – Praca magisterska. UG.

Bela G., Janczyszyn A., Kośmicki A. 2011. Wędrówka ptaków szponiastych Falconiformes, gołębiowatych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2008 roku. – Ptaki Pomorza 2: 75–92.

Bela G., Janczyszyn A., Kośmicki A. 2012. Wędrówka ptaków szponiastych Falconiformes, gołębiowatych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2009 roku. – Ptaki Pomorza 3: 135–138.

Bela G., Typiak J. 2011. Pierwsze stwierdzenie krogulca krótkonogiego Accipiter brevipes na Pomorzu. – Ptaki Pomorza 2: 141–143.

Berthold P. 1993. Bird Migration. A General Survey. – Oxford University Press.

Bogdanowicz B. 1984. (Mscr.) Badania ilościowe bociana białego Ciconia ciconia na terenie byłego powiatu elbląskiego w latach 1982-1983. – Praca magisterska UG (maszynopis). 

Brylski T. Loty żerowiskowe kormoranów (Phalacrocorax carbo sinensis) z kolonii w Kątach Rybackich w sezonach lęgowych 1999-2001. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Buczma A. 2017. Czynniki wpływające na straty w lęgach kormorana Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Rozprawa dr. UG (maszynopis).

Buczma A., Goc M., Kosmalski W. 2011. Zróżnicowanie fenologii lęgów kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w największej europejskiej kolonii w Kątach Rybackich (Mierzeja Wiślana, północna Polska). – Ornis Polonica 52: 231–246.

Busse P., Halastra G. 1981. The autumn migration of birds on the Polish Baltic Sea coast. – Acta orn. 18, 3: 167–290.

Buszman M., Cysarczyk M. 2010. Fenologia i śmiertelność piskląt kormorana (Phalacrocorax carbo) na powierzchni próbnej w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Bzoma S. 1997. Ocena sukcesu lęgowego kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w Kątach Rybackich w latach 1995–1996. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Bzoma S. 2004. Kormoran czarny Phalacrocorax carbo sinensis w systemie troficznym ekosystemu Zatoki Gdańskiej. – Rozprawa dr. UG (maszynopis).

Bzoma S. 2011. Program ochrony kormorana Phalacrocorax carbo w Polsce. Strategia zarządzania populacja kormorana w Polsce. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Bzoma S., Goc M., Brylski T., Stempniewicz L. Iliszko L. 2003. Seasonal changes and intra-colony differentiation in exploiting two feeding grounds by Cormorants breeding at Kąty Rybackie (N Poland). – Vogelwelt 124, Suppl.: 175–181.

Chełkowska N. 1997. Dobowy i sezonowy rozkład lotów żerowiskowych kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Chmielewski T. J., Michalik-Śnieżek M., Kułak A. 2014. Klasyfikacja stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazu i jej zastosowanie w planie ochrony Poleskiego Parku Narodowego. – PEK, T. XXXVIII, 107–124.

Czechowski K. 1992. Pokarm głowienki Aythya ferina L. przebywającej na Zalewie Wiślanym w okresie zimy i wczesnej wiosny.  Promotor Lech Stempniewicz. – Praca magisterska. UG.

Drozdowska K. 1996. Wstępna analiza dynamiki jesiennej wędrówki mysikrólika Regulus regulus przez polskie wybrzeże Bałtyku w latach 1961-1990. – Praca magisterska. UG.  

Falkowska M. 1999. Bocian biały Ciconia ciconia L. na obszarze byłego powiatu elbląskiego w latach 1994-1995. – Praca magisterska. UG.

Filcek J. 2002. Aktywność dobowa i zachowanie kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich w latach 1995-1996. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Formela B. 2010. Struktura płciowa piskląt kormorana (Phalacrocorax carbo), ginących w kolonii na Mierzei Wiślanej w latach 2005–2008. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Fudała M., Goc M., Iliszko L., Machnikowski M. 2001. Plan ochrony rezerwatu „Kąty Rybackie” (wg stanu na 1.12.2001 r.). – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Goc M. 2006. (mscr). Kolonia czapli i kormoranów na Mierzei Wiślanej: rozwój, stan i ekonomiczne aspekty jej istnienia. – Opracowanie  wykonane dla Zarządu Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

Goc M. 2006. (mscr). Ochrona ekosystemów leśnych poprzez ograniczenie liczebności kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej na Mierzei Wiślanej. Wyniki prac przeprowadzonych w 2006 r. ss. 8.

Goc M., Iliszko L. 1993. Aerial Survey of Water Birds on Polish part of Vistula Lagoon. – Ring 15: 235-254.

Goc M., Iliszko L., Brylski T., Chełkowska N., Filcek J. 2003. Daily, seasonal and interseasonal variation in the timing of foraging flights at the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis breeding colony at Kąty Rybackie (N Poland). – Vogelwelt 124. Suppl.: 197–203.

Goc M., Iliszko L., Chełkowska N. 1997. Daily foraging rhythm at a Cormoran Phalacracorax carbo colony during breeding season. – IV European Conference on Cormorants. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVI: 445–451.

Goc M., L. Iliszko, L. Stempniewicz. 2005. The largest European colony of the Great Cormorant on Vistula Spit (N Poland) – impact on forest ecosystem. – Ecological Question 6: 112–122.

Goc M. Mokwa T. 2010. (mscr). Ocena rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego na podstawie obserwacji z 2009 r. Ss. 24.

Goc M., Nitecki C. 1997. Human activities accelerate the expansion of the Cormorant breeding colony at Kąty Rybackie, NE Poland. – IV European Conference on Cormorants. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVI: 453–456.

Goc M., Remisiewicz M. 2001. Rozdział: Fauna parku i jej ochrona. – [W:] Gertsmannowa E. (red.) 2001. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Gdańsk., str.105–124.

Górny B. 1979. Biologia i ekologia okresu lęgowego rybitwy białoczelnej Sterna albifrons Pall. w rejonie ujścia Wisły. – Praca magisterska. UG.

Grochowski A. 1995. Pokarm kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis z kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska. UG.

Guzy N. 2018. Ocena oddziaływania eksploatacji związanej z pozyskiwaniem materiału gniazdowego przez kormorany gniazdujące w rezerwacie „Kąty Rybackie” na ekosystem leśny. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Iliszko L. 2007. Wpływ kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax carbo w Kątach Rybackich na ekosystem leśny. – Rozprawa dr. UG (maszynopis).

Iliszko L., Kozłowska K. 2003. Pellet production by Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis at the Kąty Rybackie colony, N Poland. – Vogelwelt 124, Suppl.:213–216.

Jakubas D. 2011. The influence of climate conditions on breeding phenology of the Grey Heron Ardea cinerea L. in northern Poland. – Polish Journal of Ecology 59(1): 179–192.

Jakubas D. 1998. Wybrane aspekty biologii lęgowej czapli siwej Ardea cinerea w kolonii w Kątach Rybackich w latach 1996–1997. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Jakubas D. 2003. Czynniki wpływające na ekologię rozrodu czapli siwej Ardea cinerea L. – porównanie 4 kolonii lęgowych w północnej Polsce. – Rozprawa dr. UG (maszynopis).

Jakubas D. 2004. Sibling aggression and breeding success in the Grey Heron. – Waterbirds 27, 3:297–303.

Jakubas D. 2004. The response of Grey Heron to a rapid Increase of the Round Goby. – Waterbirds 27, 3: 304–307.

Jakubas D. 2005. Factors affecting the breeding success of the grey heron (Ardea cinerea) in northern Poland. – Journal of Ornithology 146: 27–33.

Jakubas D. 2009. Attempts of Interbrood Kleptoparasitism in Grey Heron Nestlings. – Waterbirds 32: 128–132.

Kania W. 1981. The autumn migration of the chaffinch Fringilla coelebs over the Baltic coast in Poland. – Acta. orn. 18: 371–414.

Kilon D., Bela G., Kośmicki A., Janczyszyn A., Niemczyk A., Zientek P. 2013. Wędrówka ptaków szponiastych, gołębiowatych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2010 roku. – Ptaki Pomorza 4: 155–158.

Kopciewicz P. 1999. Ocena podstawowych parametrów rozrodu kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich w latach 1997-1998. –  Praca magisterska. UG.

Kopciewicz P. 2004. Sukces reprodukcyjny kormorana Phalacrocorax carbo i struktura kolonii w Kątach Rybackich. – Rozprawa dr. UG (maszynopis).

Kopciewicz P., Stempniewicz L., Nitecki C., Bzoma S. Efekty rozrodu kormorana Phalacracorax carbo sinensis w Kątach Rybackich. – Notatki Ornitologiczne 44: 33–41.

Kopciewicz P., Stempniewicz L., Nitecki C., Bzoma S., Olszewska A. 2003. Changes in the breeding success of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis in the expanding colony at Kąty Rybackie (N Poland): effect of phenology and age of subcolony. – Vogelwelt 124 Suppl.: 127–130.

Kopiec K. 1997. Seasonal pattern of the Blackcap Sylvia atricapilla autumn migration at the Polish Baltic coast. – Ring 19, 1–2:41–58.

Kosecka J. 2008. Proporcje płci piskląt kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej na Mierzei Wiślanej na etapie klucia. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Kosmalski W. 2005. Fenologia gniazdowania oraz sukces lęgowy kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Kośmicka A., Kośmicki A., Kilon D., Janczyszyn A., Bela G. 2012. Raport z liczeń przelotnych ptaków wodno-błotnych na Mierzei Wiślanej jesienią 2010 roku. – Ptaki Pomorza 3: 138–144.

Kośmicka A., Kośmicki A., Malczyk P., Janczyszyn A. 2015. Liczny pojaw zaroślówki Acrocephalus dumetorum na Mierzei Wiślanej wiosną 2014 roku. – Ptaki Pomorza 5: 111–115.

Kośmicki A., Janczyszyn A., Niemczyk A., Kilon D., Bela G., Zientek P. 2015. Wędrówka ptaków szponiastych, gołębiowatych Columbiformes i krukowatych Corvidae na Mierzei Wiślanej jesienią 2010 roku. – Ptaki Pomorza 5: 140–144.

Kotowska D. 1997. Występowanie lodówki Clangula hyemalis w okresie pozalęgowym na przyujściowym odcinku Wisły – zmiany liczebności oraz niektóre aspekty zachowania tego gatunku.  –  Praca magisterska. UG.

Kowalik P. 2018. Aktywność i wykorzystanie żerowisk przez kormorany Phalacrocorax carbo sinensis gniazdujące w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Kowalska M. 2005. Zróżnicowanie przestrzenne i sezonowe sukcesu rozrodczego kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w mieszanej części kolonii w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Kozłowska K. 2001. Ocena ilościowa wypluwek i ryb trafiających na dno lasu w kolonii kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis w Kątach Rybackich. –  Praca magisterska. UG.

Larm G. 1996. Dynamika jesiennego przelotu rudzika(Erithacus rubecula) przez polskie wybrzeże Bałtyku. – Praca magisterska. UG.

Laskowski M. 2006. Wpływ kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w Kątach Rybackich na skład chemiczny gleby. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Linder A. 2004. Zróżnicowanie przestrzenne w fenologii rozrodu i rozmiarach jaj kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii w Kątach Rybackich. Praca magisterska UG (maszynopis).

Łodkowska K. 2005. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe sukcesu lęgowego oraz terminów rozrodu czapli siwej (Ardea cinerea) w mieszanej części kolonii w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Machowina J. M., Rząd I. 2019. Autumn migration of the Wood Pigeon, Columba palumbus at eastern part of the Polish Baltic coast. – Ring 41: 27–41.

Manikowska-Ślepowrońska B., Lazarus M., Żółkoś K., Jakubas D. 2015. Determinants of the re-occupation and size of Grey Heron Ardea cinerea breeding colonies in northern Poland. – Ecological Research 30(5): 879–888.

Manikowska-Ślepowrońska B., Ślepowroński K., Jakubas D. 2016. Grey Heron Ardea cinerea productivity in relation to habitat features and different spatial scales. – Polish Journal of Ecology 64: 384–398.

Manikowski S. 1972. Analysis of autumn migration of Wood Pigeon Columba palumbus on the Polish Baltic coast in the years 1961-1964. – Not. Orn. 13, 1–2: 1–10.

Martyniak A., Terlecki J., Boron S., Hliwa P., Szymańska U., Gabrys B., Romanowicz A. 1997. Diet composition of Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis from pellets collected at Kąty Rybackie colony, northern Poland. – IV European Conference on Cormorants. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVI: 505–510.

Maurycji W. 1994. Pokarm czapli siwej (Ardea cinerea L.) z kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska. UG.

Meina Ł. 2003. Zjawisko przerywania przelotu rudzika Erithacus rubecula w czasie jesiennej wędrówki na południowym wybrzeżu Bałtyku. –  Praca magisterska.  UG. 

Meissner W. 2010. Wschodnie Wody Przygraniczne. – [W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. – OTOP, Marki.

Michalewicz A. 2016. Liczebność i rozmieszczenie gniazd kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea w rezerwacie „Kąty Rybackie” w 2016 roku. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Michałowska A. 2006. Pierwotna struktura płciowa lęgów kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Migrała A. 2014. Występowanie wybranych gatunków ssaków w kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea Mierzei Wiślanej. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Mioduszewska A. 2002. Pokarm czapli siwej Ardea cinerea z kolonii lęgowych w Kątach Rybackich, Kwietniewie, Mostach i ZOO w Gdańsku-Oliwie. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Mokwa T. 2019. (mscr). Strefy gniazdowe chronionych gatunków ptaków w województwie pomorskim w roku 2019. Ss. 72.

Newton I. 2008. The Migration Ecology of Birds. – Academic Press in an imprint of Elsevier.

Olszewska A. 2001. Ocena podstawowych parametrów rozrodu kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich w latach 1999-2000. –  Praca magisterska. UG.

Ossowska H. 1998. Obserwacje nad aktywnością karmienia piskląt przez kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich w latach 1996-1997. – Praca magisterska UG (maszynopis). 

Ostrach-Kowalska A. 1996. Niektóre aspekty jesiennej wędrówki pierwiosnka (Phylloscopus collybita) przez polskie wybrzeże Bałtyku.  –  Praca magisterska. UG.

Pawelec L. 2017. Efektywność lęgów kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii w Kątach Rybackich w 2016 r. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Perski A. 2003. Behawior i budżet czasowy kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w okresie lęgowym. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Piotrowska Lidia. 1995. Pokarm kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis z kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska. UG.  

Polakowski M., Niziński S., Kośmicki A., Bela G., Janczyszyn A., Kilon D. 2012. Intensywny przelot mewy żółtonogiej Larus fuscus na Mierzei Wiślanej jesienią 2011 roku. – Ptaki Pomorza 3: 125–128.

Potoczny M., Piotrowski J. 2012. Wpływ kolonii kormorana czarnego w rezerwacie „Kąty Rybackie” na wielofunkcyjną gospodarkę leśną. – Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Elbląg.

Praca zbiorowa. 2012. Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji wariantów kanału Żeglugowego. – Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych. ss. 272.

Radzikowski J. 2012. Skład pokarmu kormorana Phalacrocorax carbo w kolonii lęgowej na Mierzei Wiślanej w sezonie 2011. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Ramutkowski M. 2007. Pokarm kormoranów Phalacrocorax carbo (L.) z kolonii w kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Remisiewicz M. 2003. Model czasowo-przestrzenny jesiennej wędrówki rudzika (Erithacus rubecula) między rejonem Bałtyku a zimowiskami. – Praca doktorska. UG.

Rządkowska K. 1986. Porównanie składu pokarmu płomykówki (Tyto alba Scop, 1769) i puszczyka (Strix aluco L., 1758) z terenu Żuław i okolic. – Praca magisterska. UG

Sawicka D. 2013. Dynamika migracji ptaków krukowatych na Mierzei Wiślanej w latach 2008–2011. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Sawicka D. 2013. Dynamika migracji ptaków krukowatych na Mierzei Wiślanej w latach 2008–2011. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Sikora A., Ławicki Ł., Kajzer Z., Antczak J., Kotlarz B. 2013. Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000–2012. – Ptaki Pomorza 4: 5–81.

Skakuj M. 1989. Występowanie ptaków wodnych w okresie pozalęgowym na przyujściowym odcinku Wisły.  – Praca magisterska. UG.  

Skrzypkowska K. 1994. Sezonowa dynamika jesiennej wędrówki sikory modrej (Parus caeruleus) na Mierzei Wiślanej w latach 1961-1990. – Praca magisterska. UG.  

Sobocka J. 1994. Sezonowa dynamika jesiennego przelotu bogatki (Parus major) przez Mierzeję Wiślaną w latach 1961-1990. – Praca magisterska. UG.  

Staszewska U. 2008. Budżet czasowy kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis) i czapli siwej (Ardea cinerea) w okresie karmienia piskląt. – Praca magisterska. UG (maszynopis).

Stempniewicz L. i in. 1995-97. Ocena presji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo na ichtiofaunę Zalewu Wiślanego. – Raport. Katedra Ekol.i Zool. Kręg. UG, Gdańsk (maszynopis).

Stempniewicz L., Grochowski A. 1997. Diet composition of Cormorants in the breeding colony of Kąty Rybackie, NE Poland (regurgitated preys, 1992-94). – IV European Conference on Cormorants. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVI: 537–544.

Stempniewicz L., M. Goc, L. Iliszko, Nitecki C. 1998. Mass chick mortality in the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis colony as possible indirect effect of late and synchronized breeding season. – Proc. 1 Meeting of the European Ornithologists’ Union, Bologna, Italy, 28–30 August 1997. Biol. Cons. Fauna 102: 242.

Stempniewicz L., M. Goc, S. Bzoma, Nitecki C., Iliszko L. 2000. Can timing and synchronisation of breeding affect chick mortality in the Great Cormorant Phalacrocorax carbo? – Acta Ornit. 35: 33–39.

Stempniewicz L., Martyniak A., Borowski W., Goc M. 2003. Fish stocks, commercial fishing and cormorant predation in the Vistula Lagoon, Poland. – [W:] Cowx I.G. (red.) Interactions between fish and birds: Implications for Management. Blackwell Science, UK 5: 51–64.

Stępniewski P. 2001. Ocena wpływu kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis na drzewostan w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis). 

Suchecka I. 1997. Analiza biometryczna głowienki Aythya ferina, ogorzałki A.marina i czernicy A.fuligula zimujących na Zatoce Gdańskiej o Zalewie Wiślanym. –  Praca magisterska. UG. 

Szewczyk Ł. 2008. Śmiertelność piskląt kormorana Phalacrocorax carbo na wybranej powierzchni próbnej w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Szostakowski J. 1988.  Dynamika jesiennego przelotu i wieloletnia dynamika liczebności trzcinniczków (Acrocephalus scirpaceus Herm.) chwytanych w czasie jesiennej wędrówki na polskim wybrzeżu Bałtyku. – Praca magisterska. UG.  

Szumiało M. 1987. Analiza zjawiska przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki rudzików (Erithacus rubecula L.) przez polskie wybrzeże Bałtyku. – Praca magisterska. UG.  

Szwarc A. 2015. Fenologia lęgów kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w 2015 roku – zróżnicowanie w obrębie kolonii w Kątach Rybackich. – Praca licencjacka UG (maszynopis).

Szydzik B. 2014. Interakcje między kormoranem Phalacrocorax carbo a czaplą siwą Ardea cinerea w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Śmiarowski J. 1989. Niektóre aspekty biologii rozrodu czapli siwej Ardea cinerea w kolonii w Kątach Rybackich w latach 1996–1997. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Tambelli S. 1995. Wstępna analiza sezonowej dynamiki jesiennego przelotu pokrzewki (Sylvia atricapilla) przez polskie wybrzeże Bałtyku.  – Praca magisterska. UG. 

Tyborski A. T. 2018. Pokarm kormorana Phalacrocorax carbo sinensis gniazdujących w kolonii w rezerwacie „Kąty Rybackie” w 2018 r. – Praca licencjacka UG (maszynopis).

Węgorzewska A. 2015. Behawior i budżet czasowy kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis w okresie budowy gniazd. – Praca licencjacka UG (maszynopis).

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. – OTOP, Marki.

Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. – OTOP, Marki.

Wińska H. 1986. Sytuacja bociana białego Ciconia ciconia ciconia (L.) w byłym powiecie elbląskim w latach 1984-85. Promotor Stefan Strawiński. – Praca magisterska. UG.

Wojczulanis K. 2003. Rola ryb wykrztuszonych przez kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w diecie czapli siwej Ardea cinerea w mieszanej kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. –  Praca magisterska. UG.

Wojczulanis K., Jakubas D., Stempniewicz L. Exploitation by the Grey Heron of Fish Regurgitated by Cormorants. – Waterbirds 28, 2: 225–229. 

Wójcik C., Rydzkowski P., Ściborski M. 1999. The spring migration of waders (Caradrii) in the lower Vistula Valley. –  Ring 21, 2, s 79-90.

Zając A. 2009. Behawior piskląt czapli siwej Ardea cinerea w kolonii lęgowej na Mierzei Wiślanej. – Praca magisterska UG (maszynopis).

Zieliński P., Czyżak M. 1999. (mscr). Program bałtycki. Inwentaryzacja ornitologiczna Mierzei Wiślanej. – OTOP.

Żółkoś K., Meissner W. 2008. The effect of grey heron (Ardea cinerea L.) colony on the surrounding vegetation and the biometrical features of three undergrowth species. – Polish Journal of Ecology 56: 65–74.

Żółkoś K., Meissner W. 2010. Influence of Cormorant Phalacrocorax carbo Colony on Biometrical Parameters of Three-Nerved Sandwort Moehringia trinervia (Caryophyllaceae) Leaves and Seeds. – Ekologia (Bratislava) 29(1): 55–64.

 

Ssaki – drobne ssaki

Kaczyńska D. 1990. Analiza zmienności niemetrycznej ryjówki aksamitnej Sorex araneus L. z terenu Żuław Wiślanych.  Praca magisterska. UG.

Przewoźniak M. (red.) 2015. Prognoza oddziaływania na środowisko programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Urząd Morski w Gdyni.

Atlas Ssaków Polski. 2020. Instytut Ochrony Przyrody PAN. http://www.iop.krakow.pl/Ssaki/gatunki

 

Ssaki – płetwonogie

2001 Charakterystyka fizycznogeograficzna Parku Krajobrazowego ,,Mierzeja Wiślana” i jego otuliny oraz wybrane przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszaru. – [W:] Gerstmannowa E. (red.) Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Park Krajobrazowy ,,Mierzeja Wiślana”: 11–32.

Goc M., Remisiewicz M. 2001 Fauna Parku i jej ochrona. – [W:] Gerstmannowa E. (red.) Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Park Krajobrazowy ,,Mierzeja Wiślana”: 112–113.

Harding K. C. and Härkönen T. J. 1999. Development in the Baltic grey seal (Halichoerus grypus) and ringed seal (Phoca hispida) populations during the 20th century. – Ambio 28: 619–627.

Harding K.C., Härkönen T., Helander B., Karlsson O. 2007. Status of Baltic grey seals: Population assessment and extinction risk. – NAMMCO Sci. Publ. 6: 33–56.

Hylla A. 2020. Foki: Dane dotyczące zebranych obserwacji w latach 2017–2019. – [W]: Moczarska J. Raport z projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” 2016–2020. – Wyd. WWF, Warszawa, czerwiec 2020.

Lundström K., Hjerne O., Alexanderson A. and Karlsson O. 2007. Estimation of grey seal (Halichoerus grypus) diet composition in the Baltic Sea. NAMCCO Sci.Publ. 6:177–196.

Pawliczka I. 2011 Kegelrobben in polnischen Küstengewässern. – Meer und Museum, Schriftenr. Meeresmuseum Stralsund Band 23, 227–236.

Ropelewski A. 1952. Ssaki Bałtyku. – Zakład Ochrony Przyrody, Kraków.

Ropelewski A. 1959. Foki u polskich brzegów Bałtyku. – Wszechświat nr 6: 171–173

Skóra K.E. 1995. Foka szara Halichoerus grypus w Polsce. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą. Zeszyt 1, 60–72.

http://93.157.152.91/aktu/lastminut/fokposplip.htm

https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52961/1365_Foka_pospolita.pdf

 

Ssaki – nietoperze

Ciechanowski M., Zając T., Bilas A., Dunajski R., Spatiotemporal variation in acitivity of bat species differing in huntinh tactics: effects of weather, moonlight, food abundance and structural clutter. – Canadian Journal of Zoology 2007, nr 85(12), s. 1249–1263.

de Jong J. 1995. Habitat use and species richness of bats in patchy landscape. – Acta Teriol. 40, s.237–248.

Downs N. C., Racey P. A. 2006. The use of habitat features in mixed farmland in Scotland. – Acta Chiropterologica 8: 169–185.

Jarzębowski T. 2000. Ekologia karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej. – Rozprawa doktorska. UG

Kepel A., Ciechanowski M., Jaros R. 2011. Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. – Wykonane na zlecenie GDOŚ.

Lesiński G., Fuszara E., Kowalski M. 2000. Foraging areas and relative density of bats (Chiroptera) in differently human transformed landscapes. – Zeitschrift für Säugetierkunde 65: 129–137.

Rachwald A. 1987. Badania nad nietoperzami Mierzei Wiślanej ze szczególnym uwzględnieniem karlika większego Pipistrellis nathusii (Keys et. Blas.) w latach 1985-1986. – Praca magisterska. UG.

Walters C. L., Freeman R., Collen A., Dietz C., Brock Fenton M., Jones G., Parsons S. (2012). A continental‐scale tool for acoustic identification of European bats. – Journal of Applied Ecology, 49(5), 1064–1074.

Dane niepublikowane Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP Salamandra w Gdańsku.

 

Ssaki – pozostałe

Fontana R., Lanzi A., Gianaroli M., Amorosi F., Lelli E. 2007. Utilization of tracking plates to verify the presence of the European polecat (Mustela putorius) in the Northern Apennines. – Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 18(1).

Harrington L. A., Harrington A. L., Macdonald D. W. 2008. Distinguishing tracks of mink Mustela vison and polecat M. putorius. – European Journal of Wildlife Research, 54(2), 367–371.

King C. M., Edgar R. L. 1977. Techniques for trapping and tracking stoats (Mustela erminea); a review, and a new system. – New Zealand journal of zoology, 4(2), 193–212.

Lyra-Jorge M. C., Ciocheti G., Pivello V. R., Meirelles S. T. 2008. Comparing methods for sampling large-and medium-sized mammals: camera traps and track plots. – European Journal of Wildlife Research, 54(4), 739.

Marques F. F., Buckland S. T., Goffin D., Dixo C. E., Borchers D. L., Mayle B. A., Peace A. J. 2001. Estimating deer abundance from line transect surveys of dung: sika deer in southern Scotland. – Journal of Applied Ecology, 349–363.

 Neff D. J. 1968. The pellet-group count technique for big game trend, census, and distribution: a review. – The Journal of Wildlife Management, 597–614.

van Vuurde M. R., van der Grift E. A. 2005. The effects of landscape attributes on the use of small wildlife underpasses by weasel (Mustela nivalis) and stoat (Mustela erminea). – Lutra, 48(2), 91.

http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_gat_zwierzat/Bbr-Castor-fiber.pdf

http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_gat_zwierzat/Wydra-Lutra-lutra.pdf

https://www.iop.krakow.pl/Ssaki/gatunki

 

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-30, SN.