Formy ochrony przyrody

Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody (art. 6 ust. 1):

  1. parki narodowe
  2. rezerwaty przyrody
  3. parki krajobrazowe
  4. obszary chronionego krajobrazu
  5. obszary Natura 2000
  6. pomniki przyrody
  7. stanowiska dokumentacyjne
  8. użytki ekologiczne
  9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
  10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów