Chronione siedliska przyrodnicze

(Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty)

Podstawę prawną dla ochrony siedlisk przyrodniczych stanowi tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa), a w szczególności Załącznik I do niej.

Ochronę siedlisk przyrodniczych w Polsce porządkuje obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014  poz. 1713).

Aktualny stan wiedzy o udziale płatów siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, stwierdzonych na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" przedstawia się następująco:

Lp.

Kod N2000

Nazwa siedliska

Powierzchnia (ha)

% pow. Parku

1

1150

Laguny przybrzeżne

170,83

3,87

2

1210

Kidzina na brzegu morskim

9,18

0,21

3

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

6,78

0,15

4

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

12,44

0,28

5

*2130

Nadmorskie wydmy szare

73,19

1,66

6

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

451,09

10,23

7

2190

Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

<0,01

<0,01

8

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3,38

0,09

9

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

<0,01

<0,01

10

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

19,42

0,44

11

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

2,19

0,05

12

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

37,23

0,84

13

*91D0

Bory i lasy bagienne (Ass. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Ass. Pino mugo-Sphagnetum, Ass. Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

73,88

1,68

ŁĄCZNIE

859,62

19,51

 

 

[Ostatnia aktualizacja: 2023-12-11, SN]

1210 Kidzina na brzegu morskim