2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

W PKMW siedlisko przyrodnicze 2190 zajmuje znikomą powierzchnię i występuje w postaci niereprezentatywnych, małych obiektów. Wyróżniono je za autorami planu ochrony obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 (Olenycz i in. 2014). Są to niewielkie, płytkie zagłębienia (bądź ich fragmenty) z zatorfieniami, zajęte przez nieleśną roślinność torfowiskową, z dominacją torfowców (m.in. Sphagnum fallax, S. palustre) w warstwie mszystej. Obiekty takie występują w kompleksie z kwaśnymi dąbrowami i brzezinami bagiennymi. Koncentrują się one przede wszystkim w okolicy Kątów Rybackich, Sztutowa, Przebrna i Krynicy Morskiej. Mogą być ujmowane także jako niewielkie płaty siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawisk, bądź też – ze względu na niewielką ich powierzchnię i kierunek sukcesji – włączane jako jeden z elementów przestrzennych do siedliska 91D0 (czyli do brzezin bagiennych).

Zagrożeniami dla siedliska są: zmiana stosunków wodnych — przesuszenie z przyczyn naturalnych lub antropogeniczne, na skutek dawnych melioracji odwadniających i współczesnego, nielegalnego poszukiwania bursztynu oraz eutrofizacja związana z presją turystyczną. W dalszej perspektywie czasowej należy się spodziewać ubytku powierzchni siedliska, w związku z naturalną sukcesją jego płatów w kierunku lasu bagiennego.

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 SN