Szata roślinna

   We florze Mierzei Wiślanej, dzięki dużemu zróżnicowaniu siedlisk, stwierdzono dotychczas występowanie 884 taksonów roślin naczyniowych (ok. 30% flory krajowej i ponad 53% flory Pomorza Gdańskiego), ponad 100 gat. mszaków i ponad 200 gat. porostów; algoflora nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Aż 125 reprezentantów flory naczyniowej Parku i jego otuliny to tzw. gatunki specjalnej troski, w tym 100 taksonów z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego (m. in. 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające) oraz 51 gatunków chronionych [w granicach Parku: 41 gat. chronionych, w tym 6 pod ochroną ścisłą i 35 pod ochroną częściową]. Spośród gatunków chronionych wyróżniają się taksony związane z wybrzeżem morskim: mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria), lnica wonna (Linaria odora), gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i bagno zwyczajne (Ledum palustre), warto wymienić też arcydzięgiel nadbrzeżny (Angelica archangelica subsp. litoralis), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), a także kilka gatunków storczyków i widłaki. Flora Mierzei w ostatnich latach uległa znacznemu wzbogaceniu, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co prawdopodobnie związane jest z zawlekaniem obcych gatunków przez ruch turystyczny.

   Spośród ponad 100 stwierdzonych tu gatunków mszaków około 1/3 to również gatunki chronione (33 gat., w tym 10 gat. torfowców).

Ciekawostką jest też występowanie podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) na jednym udokumentowanym stanowisku i kilku odkrytych niedawno.

   Tutejsza flora ma wyraźnie nieleśny charakter, mimo że w krajobrazie Parku dominują lasy, stanowiąc 80,7% jego powierzchni.

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris (ponad 90% drzewostanów), jako znaczące domieszki spotyka się świerk zwyczajny (Picea abies), brzozę brodawkowatą (Betula pendula) i omszoną (B. pubescens), dąb szypułkowy (Quercus robur) i buk zwyczajny (Fagus sylvatica). Lasy pełnią tu funkcję glebochronną i klimatyczną, są też ostoją wielu gatunków (m.in. storczyków i widłaków).

Podstawowe leśne zbiorowiska klimaksowe Parku to: nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri-Pinetum), kwaśna dąbrowa typu pomorskiego (Betulo-Quercetum) oraz olsy i kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum). Jednak większość drzewostanów to ich zbiorowiska zastępcze powstałe wskutek działania człowieka.

   Zonacja i bogactwo siedlisk warunkuje różnorodność fitosocjologiczną Mierzei Wiślanej. Spośród układów zasługujących na ochronę warto wspomnieć o tzw. „siedliskach naturowych” – w Parku i jego otulinie spotykamy m.in. następujące chronione siedliska przyrodnicze (gwiazdka oznacza tzw. siedlisko priorytetowe w programie Natura 2000):

1130 — Estuaria

1150* — Laguny przybrzeżne

1210 — Kidzina na brzegu morskim

2110 — Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

2120 — Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

2130* — Nadmorskie wydmy szare

2160 — Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika

2170 — Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

2180 — Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich [podtypy: 2180-1 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum; 2180-4 Nadmorski bór bażynowy Empetro nigri-Pinetum]

2190 — Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

3150 — Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

6430 — Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) [podtyp 6430-3 Niżowe nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe]

6510 — Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) [podtyp: 6510-1  Łąka rajgrasowa]

7140 — Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

9110 — Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

9160 — Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

91D0* — Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne [podtyp: 91D0-1 Brzezina bagienna]

 

(ostatnia aktualizacja: 2017-01-11, SN)

Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika
Szata roślinna grafika