Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o ujednolicone prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie wyklucza, lecz tylko ogranicza ich gospodarcze wykorzystanie.

Na terenie Parku i jego otuliny zlokalizowane są fragmenty 5 obszarów sieci Natura 2000:

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

  • PLB280010 – Zalew Wiślany (SDF mapa)
  • PLB220004 – Ujście Wisły (SDF mapa)
  • PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły (SDF mapa)

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO):