6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

Na terenie PKMW występuje podtyp siedliska 6430-3 Niżowe nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe i jest on dość rozpowszechniony na wilgotnych siedliskach, takich jak obrzeża szuwarów i higrofilne zakrzewienia (w tym zarośla wierzbowe) oraz zadrzewienia. Siedlisko to z natury ma tendencję do występowania w postaci drobnych, izolowanych enklaw. Stanowią je skupiska ziołorośli z udziałem pnączy, o charakterze welonowych okrajków. Ich powierzchnia jest bardzo zmienna, zwykle jednak płaty nie zajmują większej powierzchni.

Zagrożeniami dla siedliska są zmiany sposobu zagospodarowania i niszczenie pokrywy roślinnej oraz neofityzacja. Podkreślić jednak należy łatwość jego spontanicznej regeneracji.

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 SN

Ziołorośla o charakterze welonowym w szuwarze przy jedynym starorzeczu w PKMW