Płazy

Z PKMW i jego otuliny znanych jest 8 gatunków płazów (2 gatunki stwierdzone w otulinie, lecz nie w samym Parku oznaczono gwiazdką). Informacje o występowaniu w otulinie jeszcze jednego gatunku, ropuchy zielonej, wymagają potwierdzenia
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ochrona Kod Natura 2000
1. *Ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti (Bufo calamita  Laurenti) Ścisła 6284
2. Ropucha szara Bufo bufo  L. Częściowa 2361
3. Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris  L. (Triturus vulgaris  L.) Częściowa 2357
4. *Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae  Camerano (Rana lessonae  Camerano) Częściowa 1207
5. Żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson Ścisła 1214
6. Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus  Pallas (Rana ridibunda  Pallas) Częściowa 1212
7. Żaba trawna Rana temporaria  L. Częściowa 1213
8. Żaba wodna Pelophylax kl. esculentus  L. (Rana kl. esculenta  L.) Częściowa 1210

(ostatnia aktualizacja: 2023-03-06, SN)