Ichtiofauna

Na terenie Parku brak jest wód powierzchniowych, poniższe dane dotyczą Zalewu Wiślanego, gdzie stwierdzono 41 gatunków ichtiofauny (40 ryb i 1 minóg), z czego 7 to gatunki chronione.

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Status ochrony gatunkowej

Kod Natura 2000

1.

Babka piaskowa

Pomatoschistus microps

częściowa

2550

2.

Ciosa

Pelecus cultratus

częściowa

2522

3.

Koza pospolita

Cobitis taenia

częściowa

1149

4.

Minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

częściowa

1099

5.

Piekielnica

Alburnoides bipunctatus

częściowa

2500

6.

Piskorz

Misgurnus fossilis

częściowa

1145

7.

Różanka

Rhodeus sericeus

częściowa

2528

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-06 [SN]