Rezerwat "Kąty Rybackie"

Rezerwat faunistyczny ptaków (ornitologiczny) "Kąty Rybackie"

Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika
Rezerwat "Kąty Rybackie" grafika

Rezerwat został utworzony na podstawie zarządzenia MLiPD z dnia 28.09.1957 r., w celu zachowania i ochrony naturalnego miejsca lęgowego kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i czapli siwej Ardea cirenea. Obszar znajduje się na terenie gminy Sztutowo, w Kątach Rybackich (Nadleśnictwo Elbląg, Leśnictwo Kąty Rybackie). Powodem objęcia ochroną konfliktowego dziś gatunku była jego bardzo niska liczebność i zagrożenie wyginięciem. Wielkość europejskiej i polskiej populacji kormorana zmieniała się na przestrzeni wieków. Ptak ten prawie zawsze był traktowany jako szkodnik rybacki. W rezultacie w wielu krajach wytępiono go doszczętnie, a liczebność w całej Europie spadła do tego stopnia, że w latach 40-tych XX wieku stał się gatunkiem rzadkim. Od tego momentu podjęto działania ochronne i kormoran zwiększał swoją liczebność i zasięg.

Gniazdowanie kormoranów na Mierzei Wiślanej odnotowano już w drugiej połowie XIX w. Duża kolonia mieściła się w okolicach Przebrna, a po jej zniszczeniu ptaki przeniosły się w sąsiedztwo Kątów Rybackich. Pod koniec XIX w. i ta kolonia przestała istnieć, najprawdopodobniej ze względu na prześladowania ze strony ludzi. Ptaki powróciły na Mierzeję pod koniec lat 40-tych XX w. Na początku gnieździły się tu tylko czaple, później dołączyły kormorany. W 1957 r. utworzono tu rezerwat ornitologiczny o pow. 10,79 ha.

W 1959 r. kolonia liczyła 117 par kormoranów. Obecnie jest to największa kolonia tego gatunku w Polsce i jedna z większych w Europie.

W związku z tym, że w ostatnich latach kolonia przesunęła się w kierunku zachodnim, wychodząc poza granice rezerwatu, w czerwcu 2000 r. powiększono powierzchnię rezerwatu do 102,54 ha, dodając do niego otulinę o pow. 62,86 ha.

W 2009 r. gniazdowało tu 8 900 par kormorana. Obecnie liczebność ptaków z roku na rok spada, w roku 2015 było tu ok. 6 500 par lęgowych.

Rezerwat stanowi niewątpliwie jedną z największych atrakcji przyrodniczych w naszym kraju.

Spacer po rezerwacie przyrody Kąty Rybackie