Zakończono prace pielęgnacyjne w korytarzach ekologicznych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Data: 24-08-2010
 Młody zając przy ,,obfitym stole,,  grafika
rokitniczka grafika
Samiec bażanta - kogut  grafika
Zakończono prace pielęgnacyjne w korytarzach ekologicznych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Zakończono prace pielęgnacyjne w korytarzach ekologicznych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Zakończono prace pielęgnacyjne w korytarzach ekologicznych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Zakończono prace pielęgnacyjne w korytarzach ekologicznych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Kuropatwa latem grafika

W ostatnich dniach zakończyliśmy prace pielęgnacyjne naszych korytarzy ekologicznych. Remizy i szpalery wierzb, które nasadzamy już od 3 lat wymagają szczególnej troski w ciągu 4 – 5 pierwszych sezonów wegetacyjnych. Wykaszanie roślinności towarzyszącej młodym sadzonkom umożliwi im łatwiejszy dostęp do światła i szybszy wzrost.

Prace są zwieńczeniem naszych tegorocznych działań w ramach projektu p.n. „Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich poprzez odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku”. Realizacja projektu wynikała z potrzeby rewitalizacji pól żuławskich w tym rejonie. Współczesne przemiany gospodarcze i spadek świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocowały nasileniem negatywnych przejawów antropopresji w krajobrazie rolniczym. Zaczęto wycinać drzewa z błahych i często bezsensownie uzasadnianych powodów, takich jak: zaśmiecanie otoczenia przez liście, cień rzucany przez koronę drzewa, itp. Ponadto proces degradacji życia biologicznego, zapoczątkowany przez usuwanie zadrzewień, spotęgowany został na skutek wprowadzenia monokultur upraw oraz intensywnej gospodarki hodowlanej, mechanizacji i chemizacji. Beztroskie i w wielu przypadkach nadmierne stosowanie licznych herbicydów wyeliminowało około 90 gatunków roślin zielnych z pól uprawnych naszego kraju, na których bytowała cała gama gatunków owadów stanowiących dietę wielu zwierząt, będących często sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami. Coraz rzadziej można spotkać na żuławskiej roli kuropatwy, czy zające. Wyraźny regres przeżywają również populacje ptaków śpiewających, a krajobraz pól staje się monotonny. Pogarsza się również mikroklimat pól i ich produktywność. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że krajobraz rolniczy stanowi ponad 60% powierzchni naszego kraju. Oznacza to, że na ogromnym obszarze warunki środowiskowe, w znacznym stopniu uzależnione są od dobroczynnego - ochronnego działania zadrzewień.

Szpalery drzew i krzewów wzbogaciły ubogi krajobraz części Żuław i stworzyły dogodne warunki żerowe i osłonowe dla wielu zwierząt i ptaków bytujących na naszych polnych biotopach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptaki śpiewające itd.). W ciągu trzech lat trwania akcji posadziliśmy ponad 1400 żywokołów wierzbowych oraz 4 tys. szt. drzew

i krzewów różnych gatunków. Poza pracownikami Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w akcji czynnie uczestniczyła młodzież z okolicznych szkół oraz myśliwi.