przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Szata roślinna

   We florze Mierzei Wiślanej, dzięki dużemu zróżnicowaniu siedlisk, stwierdzono dotychczas występowanie 884 taksonów roślin naczyniowych (ok. 30% flory krajowej i ponad 53% flory Pomorza Gdańskiego), ponad 100 gat. mszaków i ponad 200 gat. porostów; algoflora nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Aż 125 reprezentantów flory naczyniowej to tzw. gatunki specjalnej troski, w tym 100 taksonów z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego (m. in. 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające) oraz 53 gatunki chronione. Spośród gatunków chronionych wyróżniają się taksony związane z wybrzeżem morskim: mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria), lnica wonna (Linaria odora), gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i bagno zwyczajne (Ledum palustre), warto wymienić też arcydzięgiel nadbrzeżny (Angelica archangelica subsp. litoralis), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), a także kilka gatunków storczyków i widłaków. Flora Mierzei w ostatnich latach uległa znacznemu wzbogaceniu, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co prawdopodobnie związane jest z zawlekaniem obcych gatunków przez ruch turystyczny.

   Spośród ponad 100 stwierdzonych tu gatunków mszaków około 1/3 to również gatunki chronione (34 gat., w tym 10 gat. torfowców).

Ciekawostką jest też występowanie podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) na jednym udokumentowanym stanowisku i kilku odkrytych niedawno.

   Tutejsza flora ma wyraźnie nieleśny charakter, mimo że w krajobrazie Parku dominują lasy, stanowiąc 80,7% jego powierzchni. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris (ponad 90% drzewostanów), jako znaczące domieszki spotyka się świerk zwyczajny (Picea abies), brzozę brodawkowatą (Betula pendula) i omszoną (B. pubescens), dąb szypułkowy (Quercus robur) i buk zwyczajny (Fagus sylvatica). Lasy pełnią tu funkcję glebochronną i klimatyczną, są też ostoją wielu gatunków (m.in. storczyków i widłaków).

   Zonacja i bogactwo siedlisk warunkuje różnorodność fitosocjologiczną Mierzei Wiślanej. Spośród układów zasługujących na ochronę warto wspomnieć o tzw. „siedliskach naturowych” – w Parku i jego otulinie spotykamy m.in. następujące chronione siedliska przyrodnicze (gwiazdka oznacza tzw. siedlisko priorytetowe w programie Natura 2000):

1130 — Estuaria

1150* — Laguny przybrzeżne

1210 — Kidzina na brzegu morskim

2110 — Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

2120 — Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

2130* — Nadmorskie wydmy szare

2160 — Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika

2170 — Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

2180 — Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich [podtypy: 2180-1 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum; 2180-4 Nadmorski bór bażynowy Empetro nigri-Pinetum]

2190 — Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

3150 — Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

6430 — Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) [podtyp 6430-3 Niżowe nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe]

6510 — Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) [podtyp: 6510-1  Łąka rajgrasowa]

7120 — Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

7140 — Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

9110 — Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

9160 — Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

91D0* — Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne [podtyp: 91D0-1 Brzezina bagienna]

 

(ostatnia aktualizacja: 2017-01-11, SN)


Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna