przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


BIBLIOGRAFIA

   BIBLIOGRAFIA

 *

ABROMEIT J., 1898-1940. Flora von Ost- Und Westpreussen. Preuss. Bot. Ver. (Linaria odora, 1: 606).

 *

AFRANOWICZ R. 2005. Nowe stanowiska Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. na Żuławach Wiślanych.Acta Bot. Cassub. 5: 141-144.

 *

AFRANOWICZ R., ZGODA-UMLAUFT M. 2010. Rośliny naczyniowe obrzeży Wisły Królewieckiej i ujściowego odcinka Szkarpawy (Żuławy Wiślane). Acta Bot. Cassub. 7–9: 7-31.

 *

AUGUSTOWSKI B. (red.) 1976. Pobrzeże Gdańskie. GTN, Gdańsk.

 *

AUGUSTOWSKI B. (red.). 1976. Żuławy Wiślane. GTN, Gdańsk.

 *

BASZANOWSKI P., SIKORA A., CHYLARECKI P. 1993. Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Polski. Notatki Ornitologiczne 34: 376-378.

 *

BLOCH-ORŁOWSKA J., ŻÓŁKOŚ K. 2013. Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Kąty Rybackie” (Mierzeja Wiślana, północna Polska) – Vascular plant flora of the ‘Kąty Rybackie’ nature reserve (the Mierzeja Wiślana region, northern Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 81-94.

 *

BULAK J., 2007. Ocena liczebności populacji mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na wydmach nadmorskich na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny. Wyd. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Gawron Nr 2 (43) 2007. s. 4-9.

 *

BULIŃSKI M. 1988. Gatunki introdukowane na wydmach nadmorskich Mierzei Wiślanej. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8: 67-75.

 *

CIECHANOWSKI M., CZABLEWSKA A., MĄCZYŃSKA M., NARCZYŃSKI T., PRZESMYCKA A., ZAPART A. JARZĘBOWSKI T., RACHWALD A. 2008. Nietoperze (Chiroptera) Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Nietoperze IX, 2 (2008), ss. 101-122

 *

ĆWIKLIŃSKI E. 1979. Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na polskim wybrzeżu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6.

 *

DYGOWSKA I. 1982. Kariotyp Linaria odora Chav. ze stanowisk naturalnych Polski. Mscr. Praca dyplomowa. UG, Gdynia.

 *

ENDLER Z., GRZYBOWSKI M., DURIASZ J. 2008. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. A new locality of twin-flower Linnaea borealis L. on the Mierzeja Wiślana Spit (N Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 31–35.

 *

FAŁTYNOWICZ W. 1993. Pyrrhospora quernea (Dickson) Koerber. W: CIEŚLIŃSKI S., FAŁTYNOWICZ W. Atlas of geographical distribution of the lichenes in Poland. Part 1. Inst. Bot. PAN, Kraków.

 *

FAŁTYNOWICZ W., BUDZBON E. 1986. Drugie stanowisko Cetraria nivalis (L.) Ach. na Niżu Polskim. Fragm. Flor. Geobot. 29: 3-4.

 *

GERSTMANNOWA E. (red.) 1997-1998. Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Gdynia. T. I-IV

 *

GERSTMANNOWA E. (red.) Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 7. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”: Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.

 *

GŁOWACIŃSKI Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

 *

GOC M., REMISIEWICZ M. 2001. Fauna parku i jej ochrona. W: E. GERSTMANNOWA (red.). Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana". Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 7: 105-124.

 *

GRABOWSKI M. 2006. Rapid colonization of the Polish Baltic coast by an Atlantic palaemonid shrimp Palaemon elegans Rathke, 1837. Aquatic Invasions 1 (3):116-123.

 *

GROMADZKA J. 1994. Ptaki rezerwatu „Mewia Łacha” (ujście Wisły). Mscr. Stacja Ornitologiczna IE PAN, Gdańsk.

 *

GROMADZKI M., BŁASZKOWSKA B., CHYLARECKI P., GROMADZKA J., SIKORA A., WIELOCH M., WÓJCIK B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk.

 *

GROMADZKI M., DYRCZ A., GŁOWACIŃSKI Z., WIELOCH M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk.

 *

GROMADZKI M., GROMADZKA J., SIKORA A., WIELOCH M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. Mscr. ZO PAN, Gdańsk.

 *

GROMADZKI M., SIDŁO P.O. 2000. Ostoje ptaków na polskim wybrzeżu. OTOP, Gdańsk.

 *

GRZYBOWSKI M., DURIASZ J. 2008. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. Instytut Ochrony przyrody. Zeszyt 3 (Maj-Czerwiec).

 *

HEATH M. F., EVANS M. I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8).

 *

HERBICH J., HERBICHOWA M. (red.). 1998. Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB. 15-19.09.1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.

 *

HERBICH J., HERBICHOWA M. 1988. Wstępne wyniki badań nad roślinnością dróg w borach strefy przymorskiej. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8.

 *

HERBICH J., MARKOWSKI R. 1998. Mierzeja Wiślana i Żuławy. W: J. HERBICH, M. HERBICHOWA (red.). Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.

 *

HERBICHOWA M., HERBICH J. 1988. Zmiany w fitocenozach Empetro nigri-Pinetum pod wpływem intensywnego użytkowania turystycznego. Zesz. Nauk. UG, Biol. 9.

 *

HOŁDYŃSKI C., KORNIAK T., KALWASIŃSKA G. 2001. Flora synantropijna Żuław Wiślanych.The synantropic flora of the Żuławy Wiślane (northern Poland). Acta Bot. Cassub. 2: 5-36.

 *

JACKIEWICZ M. 1978. Rozmieszczenie Succinea elegans Risso i Succinea sarsi Esmark w Polsce (Gastropoda, Pulmonata). Fragm. Faun. 23: 243-257.

 *

KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.

 *

KONOPACKA A., GRABOWSKI M., BĄCELA-SPYCHALSKA K., REWICZ T. 2009. Orchestia cavimana Heller, 1865 (Amphipoda: Talitridae) enters freshwater inland habitats in the Vistula River, Poland.  Aquatic Invasions 4 (4): 689-691.

 *

KOWALEWSKA A., KUKWA M. 2013. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu „Buki Mierzei Wiślanej” (N Polska). Lichenized, lichenicolous and resinicolous fungi of the ‘Buki Mierzei Wiślanej’ nature reserve (N Poland). Acta Bot. Cassub. 12: 67-79.

 *

KOWALEWSKA A., SZOK J. 2004. Nowe stanowiska Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon var. bourgeanica A. W. Archer (zlichenizowane Ascomycota) w północnej Polsce.  Acta Bot. Cassub. 4: 213–215.

 *

KREPEL W. 1983. Wybrane zbiorowiska leśne Mierzei Wiślanej. Mscr. Praca magisterska. Katedra Ekol. Rośl. UG, Gdynia.

 *

KREPEL W. 1986. Charakterystyka siedlisk Dzielnicy Pasa Nadmorskiego w Krainie Bałtyckiej na podstawie siedlisk Nadleśnictwa Elbląg obrębu Stegna. Mscr. BULiGL, Gdynia.

 *

LAZARUS M., MARKOWSKI R. 2010. Florystyczna różnorodność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Żuławy Wiślane). Acta Bot. Cassub. 7-9: 33-54.

 *

LITWINIUK W. 1978. Flora kompleksu leśnego środkowej części Mierzei Wiślanej. Mscr. Praca magisterska. Katedra Ekol. Roś. UG, Gdynia.

 *

MACHNIKOWSKI M. i in. 1994. Studium wartości przyrodniczej Mierzei Wiślanej i terenów przyległych (tekst i mapa). Mscr. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia.

 *

MARKOWSKI R., BULIŃSKI M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Endangered and threatened vascular plants of gdańskie Pomerania. Acta Bot. Cassub., Monogr. 1: 1–75.

 *

MARKOWSKI R., STASIAK J. 1980. Flora umocnień brzegowych ujść Wisły Śmiałej i Przekopu Wisły. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 2: 117-130.

 *

MARKOWSKI R., STASIAK J. 1984. Antropogeniczne przemiany flory obszaru przyujściowego Przekopu Wisły w ostatnim stuleciu. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 5: 27-59.

 *

MEISSNER W. 1994. Midwinter counts along the Polish Coast of the Baltic, 1992 and 1993. IWRB Seaduck Research Group Bulletin. 4: 26-30.

 *

MEISSNER W. 1995. Number of seaduck wintering along the Polish Baltic coast in January 1995. Mscr. IWRB Seaduck Research Group.

 *

MEISSNER W., KOZAKIEWICZ M., SKAKUJ M. 1991. Akcja liczenia ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej 1990/91. Notatki Ornitologiczne 32: 157-161.

 *

MEISSNER W., KOZAKIEWICZ M., SKAKUJ M. 1993. The number and distribution of wintering waterfowl along the Polish Baltic coast in 1993. The Ring. 15: 375-377.

 *

MEISSNER W., KOZAKIEWICZ M., SKAKUJ M. 1993. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1992/1993. Notatki Ornitologiczne 34: 387-391.

 *

MEISSNER W., KOZAKIEWICZ M., SKAKUJ M. 1994. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1993/1994. Notatki Ornitologiczne 35: 189-192.

 *

MEISSNER W., KOZAKIEWICZ M., SKAKUJ M. 1995. Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonie 1994/1995. Notatki Ornitologiczne 36: 386-390.

 *

MICHEL M. 1978. Flora południowych obrzeży Mierzei Wiślanej. Mscr. Praca magisterska. Katedra Ekologii Roślin UG, Gdańsk.

 *

MOJSKI J. i in. 1987. Badania litologiczno-stratygraficzne nagromadzeń bursztynu na obszarze Gdańsk-Krynica Morska. Państw. Inst. Geolog., Oddz. Geolog. Morza, Gdańsk.

 *

MOKWA T. 1999. Program Bałtycki – Raport końcowy z inwentaryzacji ostoi ptaków „Zalew Wiślany”. Mscr. Skrypt OTOP.

 *

MRAJSKA-SKOWRON H. 1977. Dynamika roślinności u ujścia Wisły w Mikoszewie. Mscr. Praca magisterska. Katedra Ekol. Rośl. UG, Gdynia.

 *

NOWAKOWSKI S. 2010. Co rośnie na wydmach nadmorskich? Gawron 1 (54) 2010: 11–19.

 *

PIOTROWSKA H., STASIAK J. 1982 (84). Zbiorowiska na wydmach Mierzei Wiślanej i ich antropogeniczne przemiany. Fragm. Flor. Geobot. 28(2): 161-180.

 *

PIOTROWSKA H., STASIAK J. 1982. Naturalne i antropogeniczne zmiany strefowe flory naczyniowej bezleśnych wydm nadmorskich Mierzei Wiślanej. Fragm. Flor. Geobot. 28(3): 371-396.

 *

PLEWA M. 1995. Dynamika liczebności kolonii lęgowej ptaków gnieżdżących się w rezerwacie "Mewia Łacha". Zagrożenia i propozycje ochronne. Mscr. Praca magisterska. UMK Toruń.

 *

PLIŃSKI M., KREŃSKA B., WNOROWSKI T. 1978. Stosunki florystyczne i biomasa roślinności naczyniowej Zalewu Wiślanego. Studia i Mat. Ocean., Biol. Morza. 21,4: 161-196.

 *

PREUS H., 1906. Die Vegetationsverhältnisse der Frischen Nehrung (westpreussischen Anteils). Danzig. VII, 57 pp.

 *

STASIAK J., 1987. Rozmieszczenie i stan zachowania populacji Linaria odora (Bieb.) Chav. subsp. loeselii (Schweigg.) Hartl na wydmach nadmorskich w Polsce. The distribution and state of maintenance of populations of Linaria odora (Bieb.).Chav. subsp. loeselii (Schweigg.) Hartl on coastal sand-dunes in Poland. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 8: 79-88.

 *

STASIAK J. 1987. The population size of Eryngium maritimum L. on the Polish Baltic Sea coast. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 7.

 *

STEFANOWSKA-RABY T. 1978. Flora wydm Mierzei Wiślanej między Przebrnem a Świbnem. Mscr. Praca magisterska. Katedra Ekol. Rośl. UG, Gdynia.

 *

STEMPNIEWICZ L. i in. 1996. Ocena presji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo na ichtiofaunę Zalewu Wiślanego. Mscr. Raport 2. Katedra Ekol.i Zool. Kręg. UG, Gdańsk.

 *

SULMA T. 1958. Zagadnienie ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej. Ochr. Przyr. 25: 70-95.

 *

SZERMER B. 2001. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające z charakteru akwenów i ich wykorzystania. W: GERSTMANNOWA E. (red.). Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 7: 185-213.

 *

ŚRODA M., SZAREJKO T., DZIEDZIC J. 2002. Flora roślin naczyniowych siedlisk wodnych, podmokłych i łąkowo-pastwiskowych Żuław Wiślanych. Acta Bot. Cassub. 3: 49–85.

 *

TOMCZAK A. 1989. Nowe dane o budowie geologicznej Mierzei Wiślanej. Kwart. Geolog. 33,2.

 *

TOMCZAK A. 1995. Rozpoznanie warunków geologicznych Mierzei Wiślanej na odcinku Sztutowo-Krynica Morska. Mscr. PIG Oddz. Geologii Morza, Gdańsk.

 *

TYSZKA E. 1991. (mscr). Flora naczyniowa zachodnich obrzeży Zalewu Wiślanego. – Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UG. Gdynia.

 *

WALCZAK M., RADZIEJOWSKI J., SMOGORZEWSKA M., SIENKIEWICZ J., GACKA-GRZESIKIEWICZ E., PISARSKI Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa.

 *

WARZOCHA J., HERBICH J. 1997. Czerwona księga biotopów morskich i nadmorskich polskiej strefy brzegowej. Mscr. Min. Ochr. Środ., Zasob. Natur. i Leśn. Mater.

 *

WNOROWSKI T. 1977. Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne Zalewu Wiślanego w latach 1975-1976. Mscr. Praca magisterska. Ocean. UG, Gdynia.

 *

WOJTERSKI T. 1964. Bory sosnowe na wydmach nadmorskich na polskim wybrzeżu. PTPN, Prace Kom. Biol. 28 (2): 3-217.

 *

ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. XII + 714. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 *

ZAWADZKA E. 1997. Erozyjno-akumulacyjny system zmian mierzejowych. Mscr. Inst. Morski, Gdańsk.

 *

ZAWADZKA-KACHLAU E. 1993. Tendencje rozwojowe brzegów południowobałtyckich w ostatnim stuleciu. Prace Inst. Morsk. 726.

 *

ŻÓŁKOŚ K., AFRANOWICZ R., MARKOWSKI R., BZOMA S., RYDZYKOWSKI P., ZIĘCIK P., LEWCZUK M., WOJTYNIAK J. 2009. (mscr) Plan ochrony rezerwatu „Mewiał Łacha”. Gdańsk. s:140 (+ załączniki).

 *

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 3: 5-141. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 *

1986/87. Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego Buki Mierzei Wiślanej. Mscr. BULiGL, Gdynia.

 *

1987. Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu przyrody Kąty Rybackie na okres od 1986.01.01 do 1995.12.31. Mscr. BULiGL, Gdynia.

 *

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Mewia_Łacha

 

 *

   Informacje ustne i obserwacje własne:

Bulak J., Buliński M., Ciechanowski M., Krzemińska J., Lenartowicz Z., Machnikowski M., Markowski R., Nowakowski S., Przesmycka A., Stępniewski P., Żółkoś K.

 


Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna