Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
!/li> 2 visible-alei
tyle=="justify">   li> 2 sobble ziedzictychot;PrzyzaPomag-sę w dzizam/">Schopa hgającycho 2 chy zliu:zego tyle=="justify"> -2 sobble >P hgłycholnictwa Żuławach, zego tyle=="justify"> -hisdinowo-fchoukctwdble osadwiezfchoi="Poązanfchoz -boiny ktble,="zamożeń w.poctych, Zamble podcuot;ctychod="zoz ztelnnoą1/">PZamową, zego tyle=="justify"> -o10/ktble hydrotechwiezwach, drogctych, ka hjctychopowstałychoe procesie rozwojuhisdinowo-Krajobrazochem Mierze -1lnictwa//wwjkryę/">A otuwe-2/t;Prz, zego tyle=="justify"> -mwwjsc martyr3/uzyi, /">GrzKL Stutthof o="zoichoupamsętnuot;u. zego tyle=="justify">   Wtexlu ef="/fo walorble zronionego ziedzictjem -bezbędi/"jest kzbiełmy/">ie nctjj2 vdstrt="oda>ie zny elejams arctainktowiezwami ingionu -1ref=wiez">ie możliw9/">A2 vdstrt= enScho> nfchoawnictwwiezmni y-3/obszfch.zego tyle=="justify">   WtAJOsce aprasywrbl> u, na2 chy zlieny element t,opa deictjem zronionego adycyjajemnlnictwa Żuławach, d="zoz zh/">"Zmi na2 kr2 czot;Zmi drzewieniaami s="lebork">Park Krajobrazowy „Mierzeja rozporyął /"2008 r. intyl2 cję przyrodurajoZ chy zliewalorble awnictwwiezfchoi=ziedzictycho-ochroble wwwjskichopory ozt&o="arz">ie i uzupełt;Z>ie kinotarzy3/">Użytkiychoe żictwa//wwjkryę/">A otuwe-2/t;Przja . Obok funkcji3/">Użytkiych, Za ktblrychom.in.= lzamya2 chy zlierg" aaddtww9/">Abiocenozowo-jjo-ochroble adycyjaych, przyrod ma= exlu oblencyjna2 chy zliei kzbiełmy/">ie adycyjaych harm/objiychozronionegble o="artych, 2 chy zlieekspoaycji3akaokctjjhisdinowo-fchowsi o="zony s kimurzeaemenfch. zego tyle=="justify">   Dzizam/">Sot;Przyskupiająg-sę oblencyjnane;ryamocji3aalorble ziedzictychotKM="MP&oaceMierjąc czamokzbiełmne - wable,=ktblreyskctwdająg-sę by (alory każdjemnic na, -bejeww9krot>ie z soby zziedzictyrzybśPoęcoi/"sągod>S"MP&oez"s;rye -kcji3w sz/">&qcho enie Pooda-u Nowodwp://wwemn/">emacuonlnictwa skupionog-sę by bo="arj arctainktuy o i u"arochron">Schoziedzictycho-sadwiibleoz Hoerzdyi, ktblrzy3ukzbiełmy/"linen ingion"MP&nadtobiorąc udzizamn/"konf enejachoi=wspól-fchoicyjjatya na z LokalnągGrupągDzizam/">So-wislane/ijobrazowegicy/">Nasiot;Przyryamująg>zadina I Ogól-oeni//wwemnKonkursu I netctjem ajo-wislane/–ozroasz by (lądzja zintyl2y zliemn/"na%0 r. ry oztPTTK OddzizamnZd ci Elblą//wwjkpozwoliamn 2 p>Planty zliewalorble ziedzictychożictwa//wwjkryę/">A t;Przyszerszemu gronu odbiorcble.zego >   Dionyrzybmysł cz o100"lieod2 pyrodot;Zasą1/"zyrody intyl2y zli ry oztlokaln społ wo-9/">A. Zoicyjjatyay LokalnwjkGrupygDzizam/">So-wislane/ijobrazowegna2 angaży zliu rble aooda-u nowodwp://wwemnzintyl2y zlo przyrod ajoTy elemen Zamożictwa//w/–oododocenbsza psęknoja . Na przyrod zamożyłyg-sę plav c Zaku waaement (zdję do, iraochi det"liarctainktowiezwach), kankursy fotref="/ezwa, fotref="/ezwagnalainrt;Kz ądzctwa2 in"riry zli ZamZmi dictwa//wmi"MP&osumy zliestanowictwakonf enejaoporularno/–ooauhron o="zowrazawo, a intyl2 cji przyrodurnadowiconog/52m. I ata-scje aprazyrocuondostępi/"sąg RAJOBuon uot; < l"> uot;
navigatdiv>

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiśl

col-xs ass="ro uoa> uo u Korzyazalt="ndorasznsron">S u Wzyrwycia przz/wwemnFundusgo Of="/fo ŚdtwzerwaS u i Gospod.pom Wtwwwjkw Gdańsku. > uoa> uo ass="ro uoa> uo
o o +48 55 247 71 06"">Polecamy
+48 55 247 71 06"">Polecamy
file@http://www.pomors"">Polecamy
"">ddse;">div> i> uot; navigatdinwnavigate">

MapaRAJOByth="194"eft-
iestJOB ef=jobroArt jej Duch"><iestJOB i netctychoMctwa "jej D eft- navigatdi ext/Javat;" dain-animatpls/Decimaajsv b/jqu c -1.11.3"min.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/jqu c .xZamZinrequ st"min.jtatict;" da/ dit;" da -ani'/miry/mediae - wa/mediae - wa-and-p"tp-s"min.jt'tict;" da/dit;" da -ani'/miry/t;" das.jt'tict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/sudo r.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/v obg.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/sticky.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/knob.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/isinviewh:16.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/w.psley.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/w.psley-p".jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/cdatawzen.jtatict;" da/dit;" da -animatpls/Decimaajsv b/ie zf="ryny eznacza="odaę by ichozapis lub wykorzyaza>ie.n Aktua.', close: 'Akcepzuję' }, olass=so|| {}); var,'boecookie = new Dx s(); 'boecookie.setTime('boecookie.getTime() + (180 * 24 * 60 * 60 * ata-)); if($.cookie(olass=s.cookie) != 'true') { var,d="weato= $(' ').>ddCuch"('cookiepolasi').>weandTo('bodi'); $(' ecam/>').ejaW(olass=s.icat).>weandTo(d="weat); $(' a/>').>ddCuch"('bubotn').ejaW(olass=s.close).>weandTo(d="weat) .at('bytko', funcigat(e) { e.prevwaDefault(); $.cookie(olass=s.cookie, true, { expires:,'boecookie, urth: '/', ZamZin: 'url=http://park' }); $windo).urlwa"('.cookiepolasi').remove(); }); } }; })(jQu c ); $(docu wa).lassy(funcigate() { $.cookiepolasi(); $("#newsle"httata- .btn-newsle"htt").at('bytko', funcigat(){ $("#-sm-blToNewsle"htt").dd_mail.com", n" : ({ mailo: mail, topic: 0 }), success:,funcigat(n" ){ col-x $('#-sm-blToNewsle"htt').ejaW(n" ).show(); col-x $('#mailinput').val(''); } }); dth=600'); re }); }); $(docu wa).lassy(funcigat() { var,audioE - wao= docu wa.clasteE - wa('audio'); audioE - wa.setAttribube('-anhis./ clacha.m4a'); $.get(); audioE - wa.-smEvwaListener("load", funcigat() { audioE - wa.p"tp(); }, true); $('#p"tps7px;').bytko(funcigat() { audioE - wa.p"tp(); dth=600'); re }); }); ict;" da/di!--FACEBOOK--/dit;" da typnt"*/ ict;" da/di>
paddin>Park K-brazowy -Witany9Berze-139518366219946na-zabytakat1.24500&ackgs mąe=l" st00&amshow_https=true00&ambordei_packg=ntain00&annavigats=900&amstlasm=true00&am

// POGODA var,d
&a M"htta // '794' - Choj">&e funcigated
pog'; el.urlwaNode.>weandChild(dipy); el.ido= el.ido+ n; d
1) { $('#
prevprzyry odnAktua #"x"> nimgpracotępiyth="') .at('bytko', '.prev', funcigat() { var,dkat1o= $('#
0)ovo= $(indo).dkat1()*(-1) +,dkat1; dth=600v; }); dth=600'); re }) .at('bytko', '.nimg', funcigat() { var,dkat1o= $('#
dard", rLayoub:"auto", no"htdOvss"tp:a-spli, nta-e:9000, -left agat: { keyboardNleft agat:a-ken, keyboard_diravigatyl"horiziv cln, mouseSzableNleft agat:a-ken, onHoverSdip:a-ken, touch:{ touchenar=nd:ive_, swiph_t sha d: 75, swiph_min_touches:,1, swiph_diravigatyl"horiziv cln, drag_visib_vss="cal:0'); r } , floats: { 5" :"zeusn, enar=n:true, h _onmobi=n:true, h _px;er:600, h _onleavn:true, h _nta-e:200, h _nta-e_mobi=n:1200, tmp:'">
!, 5 h_g-8 co:30, v_g-8 co:0 }, r" styl{ 5 h_tyle=""list a, v_tyle=""> !, 5 h_g-8 co:30, v_g-8 co:0 } } , }, viewPortyl{ enar=n:true, oubof:"pause!, e-md-bl_ bre:"80%" }, dataLs-pas:[1240,1024,778,480], gridet" st[ src, src,778,480], grider" sty[450,450,310,200], /kreTypn:"-spli, esizeme yl{ typn:"mousen, oliso: r> !, spend:2000, ls-pas:[2,3,4,5,6,7,12,16,10,50], }, shadow:0, "rigner:a-ken, sdipLoip:a-ken, sdipAftv Loo" h0, sdipAtS h0, shuff :"-ken, autoH !, 5 h_g-8 co:20, v_g-8 co:0 }, r" styl{ 5 h_tyle=""list a, v_tyle=""> !, 5 h_g-8 co:20, v_g-8 co:0 } } , th-manails: { 5" :"gygesn, enar=n:true, et" st80, h !, 5v_tyle=""dip", h_g-8 co:0, 5v_g-8 co:0 } }, carousel: { //bordei_radius: "20px", e-sm-bl_dip: "50", e-sm-bl_,'bott: "50", maxRot agat: 100, vary_rot agat: a-e_, minS100": 25, vary_s100": a-e_, horiziv cl_tyle=" "> !, vss="cal_tyle=" "> !, fadeoub: a-e_, vary_fade: a-e_, maxV-md-blItems: 3, infinitp: a-e_, ordei),aordei = 1e $('a').removeCuch"('aselavied'); $('input').removeCuch"('aselavied'); $('#/526_upload:before').removeCuch"('aselavied'); $('ddCuch"('aselavied'); if($('a.aselavied').urlwa"().eq(1).attr('iv> ')=
  ')=
   ')=
    ')=
     Przo= $('e.aselavied').attr(' '); if ($('.transl agat"/przs e.aselavied').attr('n" -lang')) var,a>ango= $('.transl agat"/przs e.aselavied').n" ('lang')e else var,a>ango= ''e if (a>ang.length) { var,$framee= $('.goog-tess="cuframe:first')e if (!$frame.tyle()) { col-xc dole.log("Error: Could notprasd Googleny nsl ae frame."); h=600'); re } $frame.div wa"().find('.goog-tess="c2urren ang+')').get(0).bytko()e h=600'); re } else { loc agat. a>Prze } } }); ict;" da/di!--[if lt IE 10] it;" da typnt"ejaW>